שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עתירת הכלא הסודי: בג"ץ 9733/03
9733/03 | 9733/03 | 8102/03 | מסמכים: 19  |  עדכונים: 8 במדינת ישראל פועל זה שנים מתקן כליאה סודי. המתקן מצוי בתוך מחנה צבאי לא ידוע, הרחק מעיני הציבור והחוק ומבלי שניתן לדעת מי העצורים הכלואים בו, באילו תנאים הם מוחזקים וכיצד הם נחקרים. קיומו של המתקן, המכונה "1391", נחשף במהלך התנהלותן של שתי עתירות "הביאס קורפוס" שהגיש המוקד להגנת הפרט בניסיון לאתר פלסטינים תושבי השטחים שעקבותיהם נעלמו. בתגובה לעתירות הודיעה המדינה כי המתקן שימש בעבר כמתקן חקירות של השב"כ, אך לא עוד. במהלך הדיון בעתירות התברר כי גופים אחרים (שלא צוינו בשמם) עושים שימוש במתקן.

באוקטובר 2003 עתר המוקד לבג"ץ בדרישה שיורה על סגירת המתקן. העתירה סקרה בהרחבה את הסיבות לדרישה, ובהן עצם הסתרת מקומו של המתקן וכן שיטות החקירה ותנאי הכליאה המחפירים הנהוגים בו, שיש בהם משום הפרה של הוראות ברורות במשפט הישראלי, במשפט הבינלאומי לזכויות האדם ובמשפט הבינלאומי ההומניטארי.

במאי 2004 הגישה המדינה תגובה לעתירה ובה טענה כי מן ההכרח לשמור על חשאיות בדבר מקומו של המתקן מכיוון שהוא יושב בתוך מחנה צבאי מסווג, ואין בה משום הפרה של החוק, וכי חשאיות זו אינה פוגעת בזכויותיהם של העצורים ואינה מהווה עילה להורות על סגירתו. עוד נטען כי תנאי הכליאה במתקן עולים בקנה אחד עם דרישות הדין וכי שיטות החקירה הנהוגות בו דומות לאלה הנהוגות במתקני חקירה אחרים, וגם בהן אין משום הפרה של החוק.

בדיון בעתירה בדצמבר 2004 מתח בית המשפט ביקורת על עמדת המדינה, שאינה רואה פגם בהחזקת עצורים במקום לא ידוע, והורה לפרקליטות ליידע אותו על כל שימוש שנעשה במתקן הסודי. כמו כן שלח בית המשפט את הפרקליטות לבחון הצעות בנוגע לשימוש במתקן. באוגוסט 2005 הודיעה הפרקליטות כי גורמי הביטחון החליטו לקבוע הסדר "המצמצם באופן משמעותי את השימוש במתקן 1391 לצורך החזקת עצורים". המוקד דחה את ההסדר, בטענה כי אינו נותן מענה לסוגיות העומדות בלב העתירה, וביקש מבית המשפט להמשיך בהליכים המשפטיים.

בינואר 2006 התקיים דיון נוסף בעתירה ובסיומו הורה בית המשפט למדינה לנמק את הטעמים לשמירת מקומו הגיאוגרפי של המתקן בסודיות. בית המשפט חזר על החלטתו מן הדיון הראשון בעתירה, לפיה אם יתעורר צורך להשתמש במתקן, בטרם מתן פסק דין בעתירה, תימסר לבית המשפט הודעה על כך מראש.

ככל הידוע למוקד, הפעם האחרונה שבה נעשה שימוש במתקן הייתה בשנת 2006, במהלך מלחמת לבנון השנייה. לפחות חמישה עצורים לבנונים הוחזקו אז במתקן, ובתום חקירתם הם הועברו לבתי מעצר אחרים.

בינואר 2011, למעלה משבע שנים לאחר הגשת העתירה, דחה בית המשפט את העתירה וסמך ידיו על הסדר שישראל קיבלה על עצמה. הסדר זה מצמצם במידה ניכרת את השימוש במתקן 1391 להחזקת עצורים. פרטי ההסדר נותרו ברובם חסויים; אלה מהם שהותרו לפרסום קובעים בין השאר כי תושבי ישראל או השטחים לא יוחזקו במתקן, כי אנשים יוחזקו במתקן "תקופה מוגבלת וקצרה ביותר", וכי החזקת אדם במתקן טעונה אישור של "דרג בכיר" ודיווח ליועץ המשפטי לממשלה.


מתקן הכליאה הסודי 1391: בג"ץ 9733/03 המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל (פסק דין מיום 20.1.2011)
ביקורת  |  9733/03  |  23.1.2011
ביקורת
"אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר" אמר שופט בית המשפט העליון האמריקאי לואיס ברנדייס. הפומביות היא מהערובות המרכזיות לתקינות השלטון. זו אחת הסיבות שבתי המשפט דנים בפומבי. זו אחת הסיבות שמערכות משפט דמוקרטיות סולדות ממעצרים חשאיים וממתקני כליאה חשאיים. הציטוט המפורסם של ברנדייס אינו מופיע בפסק דינה של נשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש, בעניין מתקן הכליאה הסודי המכונה 1391. אולם שאלות של גילוי ושל ...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  9733/03  |  20.1.2011
פסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לישראל לסגור את מתקן הכליאה הסודי 1391. העתירה נדחתה. השופטים מקבלים את ההסדר שקיבלה על עצמה ישראל, המצמצם באופן משמעותי את השימוש במתקן 1391 להחזקת עצורים. פרטי ההסדר, שרובם נותרו חסויים, קובעים בין השאר כי תושבי ישראל או השטחים לא יוחזקו במתקן; כי אנשים יוחזקו במתקן "תקופה מוגבלת וקצרה ביותר"; וכי החזקתו של אדם במתקן טעונה אישור של "דרג בכיר" ודיווח ליוע...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להגשת מסמך
הודעה  |  9733/03  |  25.5.2009
המוקד להגנת הפרט מגיש לביהמ"ש את ההערות המסכמות של ועדת האו"ם נגד עינויים, שדנה בדוח התקופתי שהגישה ישראל ובדוחות שהגישו אחרים, ביניהם ארגוני זכויות אדם ישראליים ופלסטיניים, במסגרת סעיף 19 לאמנה נגד עינויים. בדיוני הוועדה עלה נושא מתקן הכליאה הסודי 1391, שהמוקד חשף את קיומו כבר בשנת 2003. בשל הרלוונטיות של מסקנות הוועדה לעתירה נגד חוקיותו של מתקן 1391, שעודה תלויה ועומדת, מבקש המוקד להציג את המ...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל תשובת הפרקליטות לפניית המוקד
תכתובת עקרונית  |  9733/03  |  20.1.2009
תשובת המשנה לפרקליט המדינה למוקד להגנת הפרט בעניין מתקן הכליאה הסודי. לדברי הפרקליט, אין עצורים במתקן הכליאה הסודי.
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל פניית המוקד לפרקליטות
תכתובת עקרונית  |  9733/03  |  7.1.2009
פניית המוקד להגנת הפרט למשנה לפרקליט המדינה בעניין מתקן הכליאה הסודי. בין השאר מבקש המוקד לדעת האם מוחזקים כלואים במתקן הסודי, ואם כן, כמה מהם מעזה.
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' השלמת טיעון מטעם העותרת
עיקרי טיעון  |  9733/03  |  17.12.2006
השלמת טיעון מטעם העותרת בעניין הכלא הסודי הידוע בכינויו מתקן 1391. העותרת חוזרת על שורה של הוראות מפורשות בחקיקה הישראלית ובדין הבינלאומי, המחייבות לפרסם את מיקומו של מתקן כליאה, ולמסור אותו גם לכלוא, לקרוביו, לעורכי דינו ולגורמים המגנים עליו. כן מפרטת העותרת את התשתית העובדתית: במהלך פעולות הלחימה של ישראל בלבנון באוגוסט 2006 נחטפו לתחומי ישראל מספר לא ידוע של נתינים לבנוניים, שנכלאו במתקן 139...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להגיש תגובה קצרה
תגובה  |  9733/03   |  16.2.2006
בתגובתו לטענת המדינה, שהסתרת מיקומו של מתקן 1391 נועדה להגן עליו, על יושביו ועל הבסיס שבו הוא מצוי, טוען המוקד שאין בכך הסבר לצורך להחזיק עצירים דווקא שם. המוקד חוזר על טענתו המרכזית, כי הדין מחייב שכל מקום מעצר יהיה פומבי ופתוח לביקורת חיצונית. בהעדר הוראת חוק, הן בדין הישראלי והן בדין הבינלאומי, המאפשרת סטייה מעיקרון זה של פומביות, לא ניתן לאפשר את המשך קיומו של מתקן כליאה סודי. המוקד טוען כי...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' החלטה
פסיקה / עליון  |  9733/03  |  22.1.2006
בג"ץ הורה למדינה להגיש בתוך 15 יום הודעה משלימה לבית המשפט, אשר בחלק הגלוי שלה היא תפרט ככל שניתן, מבלי לפגוע בחיסיון מטעמי ביטחון מובהקים, את הטעמים לסודיות מיקומו של מתקן 1391. המדינה מתבקשת למסור גם, ככל שניתן, את סוג ההגבלות שהמשיבים קיבלו על עצמם בנוגע לשימוש במתקן, ולפרט, בחלק חסוי ומיועד לבית המשפט בלבד, את ההסדרים והמגבלות שהיא קיבלה על עצמה. כפי שנקבע בהחלטה מיום 15.12.04, אם לפני מתן ...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' השלמת עיקרי טיעון מטעם העותרת
עיקרי טיעון  |  9733/03   |  18.1.2006
המוקד מתייחס בהודעתו המשלימה, לתגובה הבינלאומית הקשה לחשיפה של "הוושינגטון-פוסט", לפיה ה-CIA, ביודעו כי בתי כלא סודיים אינם חוקיים בארצות הברית, הפעיל מתקנים סודיים במזרח אירופה ובמדינות שונות בעולם. האיחוד האירופי איים בעקבות הפרסום, כי מדינה שיימצא על אדמתה כלא סודי לא תוכל להצביע במוסדות האיחוד. הפרלמנט האירופי הקים ועדת חקירה מיוחדת, וחקירות פליליות נפתחו במדינות רבות. הפרסומים גררו הכחשות...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' תגובת העותרת להודעה המשלימה מטעם פרקליטות המדינה
תגובה  |  9733/03  |  24.8.2005
בתשובה להודעת המדינה, שהתייחסה להצעות בית המשפט שעלו בדיון החסוי מיום 15.12.04, טוענת העותרת כי קביעת הסדר המצמצם באופן משמעותי את השימוש במתקן 1391 לצורך החזקת עצורים אינה נותנת מענה לסוגיות שבלב העתירה - קיומו של מתקן כליאה שמיקומו לא מפורסם ברבים, והפגיעות בזכויות הכלואים הנובעות מכך. פגיעה בזכויות האדם איננה הופכת מוצדקת רק משום שהנפגעים ממנה מעטים. גם אישור של קצין צבא, רם דרג ככל שיהיה, ל...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' הודעה משלימה מטעם פרקליטות המדינה
הודעה  |  9733/03  |  15.8.2005
בעקבות הצעות בית המשפט בנוגע לשימוש במתקן הסודי, שהועלו במהלך הדיון החסוי מיום 15.12.04, הודיעה המדינה כי קבעה הסדר המצמצם, לטענתה, באופן משמעותי את השימוש במתקן לצורך החזקת עצורים. המדינה אינה מוסרת בהודעתה את פרטי ההסדר, אך מודיעה שבמסגרתו נקבע שעצורים יוחזקו במתקן רק לאחר קבלת אישור של קצין בדרגת אלוף ושל הפצ"ר, ושככלל לא יוחזקו במתקן אזרחי ישראל או תושבי השטחים. כן היא מציינת, כי מאז מועד ה...
בג"ץ 8102/03, 9733/03 - ח"כ זהבה גלאון ואח' נ' שר הבטחון ואח' החלטה
פסיקה / עליון  |  8102/03  |  15.12.2004
בדיון בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד קיומו של מתקן כליאה סודי, ועתירתה של חברת הכנסת זהבה גלאון, המבקשת לאפשר לה לבקר במתקן, ביקרו השופטים את עמדת המדינה, שאינה רואה פגם בהחזקת עצורים במקום לא ידוע. בחלקו החסוי של הדיון הציע בית המשפט למדינה מספר הצעות לפתרון, והיא אמורה לבחון אותן, ולהתייחס אליהן בתשובתה לבית המשפט בתוך חודשיים. עם קבלת התשובה, ועל-פי תוכנה, יחליט בית המשפט על אופן המשך הטיפול בע...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' עיקרי טיעון מטעם העותרת
עיקרי טיעון  |  12.12.2004
העותרת מפרטת את הכללים והעקרונות - מהמשפט הישראלי, ממשפט זכויות האדם הבינלאומי ומהמשפט ההומניטרי הבינלאומי - שהשלטונות מפירים בהחזיקם כלואים במתקן הסודי. בין הכללים המופרים מציינת העותרת את החובה לפרסם את מיקומם הגיאוגרפי של מתקני כליאה, את החובה להודיע למשפחתו של עצור ולעורך דינו את מקום מעצרו המדויק, ואת החובה לאפשר לצלב האדום לבקר ולפקח בכל מקום שבו מוחזקים מוגנים תחת משמורת. כן קובעת העותרת...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' המצאת פרטים נוספים
תכתובת עקרונית  |  9733/03  |  2.12.2004
המדינה העבירה לידי המוקד את הפרטים הנוספים שהיה עליה להמציא בהתאם להחלטת רשם בית המשפט העליון. הפרטים על מספרי הכלואים במתקן הסודי ומשך החזקתם בו מתייחסים לשנים 1993 ואילך, ולפיהם בתחילת תקופה זו היה מספר הכלואים במתקן גבוה יותר מבשנים האחרונות. גם משך הכליאה בתחילת התקופה היה ארוך יחסית. בעניין תנאי המעצר במתקן טוענת המדינה, כי השוני היחידי בינם ובין אלה של בתי הסוהר הצבאיים המשמשים כמתקני מעצ...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' החלטה
פסיקה / עליון  |  9733/03  |  14.11.2004
רשם בית המשפט העליון קובע כי הפרטים הנוספים שעל המדינה למסור מוגבלים למספר העצורים שהוחזקו במתקן 1391 מיום הקמתו, למשך ההחזקה של כל כלוא (בלי למסור את פרטיהם האישיים של הכלואים), ולשאלה האם הנהלים הקיימים במתקן זהים או דומים לאלה הקיימים במתקנים צבאיים אחרים. לטענתו, עניינים אלה בלבד קשורים לטענת העותרת העומדת לבירור עתה, שאין יסוד בדין או הצדקה לסודיות המתקן.
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' תגובת המשיבים לבקשה להורות על מתן פרטים נוספים
תגובה  |  9733/03   |  28.10.2004
המדינה טוענת כי הפרטים הנוספים שהעותרת מבקשת לקבל חורגים ממסגרת הדיון בעתירה - סודיות מיקומו של המתקן - כפי שנקבעה בהחלטה למתן צו על תנאי. העותרת כבר קיבלה, לטענת המדינה, את הפרטים הנוספים הרלוונטיים לעתירה, שאינם חסויים; והעובדה שבתצהיר התשובה נמסרו פרטים מינימאליים בלבד אינה מקנה לעותרת זכות לקבל פירוט מלא באותם נושאים.
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' בקשה להורות על מתן פרטים נוספים
בקשה  |  9733/03  |  19.8.2004
העותרת מבקשת להורות למשיבים להשיב לשאלות שנכללו בבקשתה לפרטים נוספים, שהם נמנעו מלהשיב עליהן, או השיבו תשובות חלקיות או מתחמקות; למשל, מכוח איזה דין הוחזקו כלואים במתקן 1391 לפני הכרזתו כבית סוהר צבאי, והאם החוקרים שפעלו בו, או חלקם, היו חיילים בחיל המודיעין. כן מבוקשות תשובות מלאות לשאלות בעניינים נוספים: מספר הכלואים, משך ההחזקה במתקן, ורמת השגרתיות של השימוש במתקן; תנאי המעצר; נהלים שלהם כפו...
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' החלטה
פסיקה / עליון  |  1.12.2003
בג"ץ נתן צו על תנאי לעניין סודיות מיקומו של מתקן 1391. אשר לטענות המוקד להגנת הפרט בעניין תנאי ההחזקה של העצירים במתקן ושיטות החקירה הנהוגות בו, בית המשפט קבע כי תחילה ראוי להפנותן אל הרשויות המוסמכות, שחזקה עליהן "כי תבחנה כהלכה את התלונות ותשבנה לעותרת תשובות ספציפיות וענייניות". כן נקבע כי העותרת זכאית לפנות אל בית המשפט שוב לאור התגובות על תלונותיה.
בג"ץ 9733/03 - המוקד להגנת הפרט נ' מדינת ישראל ואח' הודעה מטעם פרקליטות המדינה
הודעה  |  28.11.2003
המדינה טוענת כי על פי פרשנות תכליתית של החוק בעניין זה היא אינה חייבת לחשוף את מיקומו של מתקן 1391, וכי עצם העובדה שמיקומו חסוי אינה גורעת מזכויות העצורים בו, הנשמרות כהלכה. עוד היא טוענת שהמתקן משמש ככלל לחקירה בלבד; שבחמש השנים האחרונות שהו בו עצורים בודדים בלבד (היא אינה מפרטת כמה, וכמה שהו בו בשנים שקדמו לאלה); שמאז מחצית יולי 2003 לא הוחזק שום עציר במתקן, שכן לא היה בכך צורך; שרוב המצהירים...
עדכונים
25.10.2016
מיתקן הכליאה הסודי 1391: המוקד הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת נתונים אודות הפעילות במקום
14.6.2012
פרקליטות המדינה למוקד להגנת הפרט: "מזה זמן לא הוחזקו כלואים" במתקן הכליאה הסודי 1391
23.1.2011
7 שנים לאחר שהוגשה, דחה בג"ץ את עתירת המוקד להגנת הפרט בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391: בית המשפט יוצר פסיקה חשאית, המבוססת על "הסדר" חשאי ונמנע מדיון ישיר בסוגיית חוקיותו של המתקן הסודי
23.6.2009
בג"ץ נתן למדינה ארכה של 21 יום להגיב לבקשת המוקד להגנת הפרט לצרף לעתירה בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391, את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים: בחוות הדעת דורשת הוועדה לבטל את פעילות המתקן ולמצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים
25.5.2009
המוקד להגנת הפרט מבקש לצרף לעתירה שהגיש, בעניין מתקן הכליאה הסודי 1391, את חוות הדעת של ועדת האו"ם נגד עינויים: בחוות הדעת דורשת הוועדה לבטל את פעילות המתקן ולמצות את הדין עם האחראים לעינויים ולהתעללות בכלואים
3.2.2009
האם החזיקה ישראל כלואים מעזה במתקן הסודי במהלך הלחימה? ביום 1.2.2009 הגיעה תשובת פרקליטות המדינה לשאלת המוקד להגנת הפרט
18.1.2006
המוקד הגיש הודעה משלימה בעתירתו לסגירת מתקן הכליאה הסודי, מתקן 1391, לקראת הדיון בבג"ץ ב-22.1.06: המדינה הודתה בעבר בקיומו של המתקן הסודי ובהסתרת קיומו מהציבור, אך טוענת כי קיומו של מתקן כליאה סודי הוא בגדר החוק. המוקד מדגיש בטיעוניו כי על רקע ההתנערות הבולטת בשנה האחרונה של מדינות העולם מפרסומים על פעילות של בתי כלא סודיים בשטחן, והדרישה לחקור כל חשד לקיומם של מתקני מעצר סודיים, בולטת עמדתה הה...
15.12.2004
הכלא הסודי: בדיון שנערך בבג"ץ ביום 15 בדצמבר, 2004 בעתירת המוקד להגנת הפרט נגד קיומו של מתקן כליאה סודי, הממוקם בבסיס צבאי חשאי, ומשמש לחקירתם של חשודים, מתחו השופטים ביקורת על עמדתה של המדינה לפיה ניתן להחזיק עצורים במקום לא ידוע וחייבו אותה להשיב בתוך חודשיים על הצעות שהעלה בית המשפט לפתרון הסוגיה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב