שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
צו 1732 - צו בדבר הוראות בטחון (יהודה והשומרון) (תיקון מס' 36), התשע"ד-2013
חקיקה | 25.12.2013
צו שהוציא הצבא הקובע כי החלטת מפקד צבאי להחרים רכוש מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום) "אינה ניתנת לערעור בפני בית המשפט הצבאי ואין אחריה ולא כלום". הצו נועד להבהיר מצב מעורפל באשר לסמכות בית המשפט הצבאי לדון במקרים של רכוש שהוחרם על ידי הצבא.
עדכונים
9.3.2014
המוקד פונה לבג"ץ: יש להורות על ביטול הצו הצבאי החדש, הקובע שאין אפשרות לערער על החלטת הצבא להחרים רכוש של פלסטינים
11.9.2014
הצבא במענה לפנייה לפי חוק חופש המידע: בין השנים 2013-2011 חל גידול של מאות אחוזים במספר הצווים שהוציא הצבא להחרמת רכושם של פלסטינים
2.7.2015
הצבא במענה לפניית המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע: בשנת 2014 החרים המפקד הצבאי מפלסטינים כספים בסכום כולל של כ-5 מיליון ₪
10.1.2016
במסגרת עתירות לבג"ץ כנגד צו צבאי המבטל את אפשרות הערעור על החלטת הצבא להחרים רכוש של פלסטינים: על הצבא להקים מנגנון שיאפשר לפלסטינים להשיג על ההחרמות
14.5.2017
בעקבות עתירות לבג"ץ: פלסטינים שרכושם הוחרם על ידי הצבא יוכלו לערער על כך בפני ועדה מיוחדת שתוקם לצורך זה
2.10.2017
המוקד בעתירה לבג"ץ: יש לתת לפלסטינים שרכושם הוחרם בעבר על ידי הצבא את האפשרות לערער על כך בפני הוועדה המיוחדת שהוקמה בנושא בהנחיית בית המשפט
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב