שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: אירוע פיצוץ דירת אבו ג'מל מיום 6.10.2015
מסמכים אחרים | 25.10.2015

דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא לסלק שרידי הריסות ומפגעים אחרים בבניין בשכונת ג'בל מוכבר בירושלים המזרחית, שיצר פיצוץ דירתו של אחד משני מבצעי הפיגוע בבית הכנסת בשכונת הר נוף שבירושלים. המוקד טוען כי הפיצוץ, בניגוד להתחייבות המדינה בבג"ץ, נעשה באופן רשלני ויצר הרס רב בדירות בבניין. בנוסף דורש המוקד כי הצבא ידאג לדיור חלופי למשפחות הגרות בבניין, ובהן עשרות נפשות, הנאלצות להמשיך להתגורר בבית חרף הסכנות הרבות ובהיעדר יכולת כלכלית לעזוב.


עדכונים
10.11.2015
המוקד להגנת הפרט לבית המשפט: על המדינה לאשר לאלתר סילוק של פסולת ההריסות מדירה בג'בל מוכבר שנהרסה בהריסה עונשית, לשם מניעת נזקים נוספים בגוף וברכוש
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב