שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: החלטות רע"ן ביטחון מידע בדבר פסילת כניסת אדם לבית סוהר
מסמכים אחרים | 15.4.2015

בקשת המוקד להגנת הפרט משירות בתי הסוהר לשנות את טופס היישום של ההוראה על שלילת כניסה לבתי סוהר, כך שככל שייאסר על בני משפחות של כלואים לבקר את יקיריהם יודיע להם שירות בתי הסוהר עד מתי צפוי האיסור להישאר בתוקף. המוקד טוען כי איסור כניסה לבן משפחה ללא הגבלת זמן פוגע בזכותו לקשר עם האסיר, ולהפך. עוד טוען המוקד כי לא ייתכן שלפקיד ציבור יהיה שיקול דעת מוחלט, שאינו נתון לאיזון כלשהו, בבואו לשלול מאדם זכות יסוד בסיסית.

עדכונים
4.11.2015
בעקבות פניית המוקד: שב"ס החליט לבטל סעיף המאפשר לפסול כניסת מבקר לבית סוהר ללא הגבלת זמן
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב