שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פניית המוקד להגנת הפרט בדבר החלטות רע"ן בטחון מידע בדבר כניסת אדם לבית הסוהר
מסמכים אחרים | 3.11.2015

תשובת שירות בתי הסוהר לבקשת המוקד להגנת הפרט לשנות את טופס היישום של ההוראה על שלילת כניסה לבתי סוהר, כך שככל שייאסר על בני משפחות של כלואים לבקר את יקיריהם יודיע להם שירות בתי הסוהר עד מתי צפוי האיסור להישאר בתוקף. בעקבות פניית המוקד החליט שירות בתי הסוהר למחוק את הסעיף ולהגביל את משך הזמן שבו נאסר על בן משפחה לבקר אצל קרובו הכלוא.

עדכונים
4.11.2015
בעקבות פניית המוקד: שב"ס החליט לבטל סעיף המאפשר לפסול כניסת מבקר לבית סוהר ללא הגבלת זמן
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב