שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הצעת חוק העמותות (תיקון - הגברת השקיפות לגבי נתמכים שעיקר מימונם מתרומות של ישויות מדיניות זרות), התשע"ו - 2016
חקיקה | 18.1.2016
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב