שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: שימוש גורף ובלתי חוקי במעצר לילי כנגד קטינים בגדה המערבית
מסמכים אחרים | 25.2.2018
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב