שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: תלונה על אלימות שוטרים נגד הקטין ____ ס'_____, ת"ז ______, מירושלים
מסמכים אחרים | 2.12.2018
עדכונים
5.3.2019
התעללות קשה בקטין במשמורת משטרה – תלונה למחלקה לחקירות שוטרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב