שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: טיעונים בכתב כנגד הודעה בדבר כוונה לשלול מעמד תושבות קבע ע"ש רג'בי, ת"ז
מסמכים אחרים | 5.5.2019
עדכונים
7.5.2019
המוקד לשר הפנים: חזור בך מהכוונה לשלול את מעמד הקבע של שני תושבי ירושלים המזרחית המרצים עונשי מאסר ממושכים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב