שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לקבלת מידע בעניין עצורים מינהליים - פניית המוקד להגנת הפרט
מסמכים אחרים | 26.6.2019
עדכונים
18.7.2019
ממענה לבקשה על פי חוק חופש המידע: ישראל כולאת כיום 456 פלסטינים במעצר מנהלי ללא משפט; 137 מתוכם מוחזקים לתקופה העולה על שנה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב