שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, מתן מעמד של תושב ארעי לתושבי האזור מטעמים הומניטריים מיוחדים - פניית המוקד
מסמכים אחרים | 31.10.2019
עדכונים
10.12.2019
מנתוני משרד הפנים עולה: הוועדה ההומניטארית ממשיכה לקפוץ ידה ונמנעת מלהמליץ על מתן מעמד בישראל, למרות המנדט שניתן לה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב