שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פרסום פסקי הדין בבג"ץ 751/20, 754/20 ו-755/20
מסמכים אחרים | 23.2.2020
עדכונים
5.3.2020
פסק דינו של בג"ץ הופץ לאמצעי התקשורת בטרם הועבר למוקד: מלשכת הנשיאה חיות נמסר כי מדובר ב"תקלת מנהלה"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב