שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: חידוש היתרי שהייה ברצועת עזה לבעלי ת"ז ישראלית שמרכז חייהם ברצועת עזה
מסמכים אחרים | 23.3.2020
עדכונים
23.3.2020
המוקד לצבא: ישראלים המתגוררים בעזה עם משפחותיהם אינם יכולים לחדש היתריהם בעת זו; אין לזקוף זאת נגדם ויש לחדש היתריהם אוטומטית
1.4.2020
בעקבות פניית המוקד: הצבא מודיע כי היתרי השהייה של ישראלים המתגוררים בעזה עם משפחותיהם יחודשו אוטומטית עד ליום 13.4.2020
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב