שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: אי יישום החלטה של בית משפט במסגרת בג"ץ 2280/20 (ביס"ר מגידו)
מסמכים אחרים | 2280/20 | 4.5.2020
עדכונים
6.5.2020
המוקד לבתי הכלא מגידו ועופר: יש לקיים לאלתר את החלטת בג"ץ ולאפשר לקטינים פלסטינים לקיים שיחות טלפון עם הוריהם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב