שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הריסת בית מכוח תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, תוך הפרה קשה של ההתחייבויות שנמסרו בפני בג"ץ 1490/20
מסמכים אחרים | 14.5.2020
עדכונים
14.5.2020
המוקד לצבא: יש לערוך בדיקה ממצה של החריגות החמורות שבוצעו במהלך הריסה עונשית של קומת מגורים בגדה המערבית, לרבות נזק קשה שנגרם לקומת המגורים התחתונה; עקירת עצים וניתוקו מחשמל של רוב הכפר למשך יממה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב