שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ

הריסת בתים עונשית 

מאז 1967 הורסת ישראל בתים של פלסטינים כחלק ממדיניות הענישה בשטחים הכבושים. הצבא מסתמך על תקנה 119 לתקנות ההגנה המנדטוריות לשעת חירום, המאפשרת מרווח פעולה נרחב מאוד, וגוזר בהחלטה מינהלית עונש קיצוני ובלתי הפיך זה. במקביל, ממשיך הצבא במדיניות ה"חישוף" – הריסת בתים ועקירת שדות ומטעים בהנמקות "ביטחוניות" – ובהריסת בתים בטיעונים מינהליים שונים ומשונים.

הריסת בתים הינה ענישה קולקטיבית, המנוגדת לדין הבינלאומי ולעקרון היסוד במשפט הישראלי, לפיו אין מענישים אדם בגין מעשים שלא ביצע. הריסת הבתים אינה באה במקומה של ענישה פלילית אלא בנוסף לה, והנפגעים העיקריים ממנה הם דיירי הבית שנהרס, ולא האדם אשר לו מיוחסים המעשים, שעל פי רוב נכלא או נהרג.

ציר הזמן חושף את שינויי המדיניות השרירותיים של ישראל בנושא הריסות בתים, משל היו השטחים הכבושים מעבדת הניסויים הפרטית שלה וזכויות האדם בהם כלי משחק בידי הצבא. המוקד מצר על כך שבג"ץ משמש עלה תאנה לפעולותיה של ישראל ומכשיר את הפגיעה בתושבי השטחים הכבושים ואת הפרת כללי המשפט הבינלאומי.

  גרסת הדפסה
 2017 
 1945 
1945
 • 27.9.1945שלטונות המנדט הבריטי מחוקקים את תקנות ההגנה לשעת חירום...
  תקנה 119 קובעת כי ניתן להחרים ולהרוס בית, אם התעורר החשד ששימש לביצוע עבירה הכרוכה בהטלת אימה או באלימות, או אם נחה דעתו של המפקד הצבאי כי מי מדייריו היה מעורב בעבירה כזאת. ההוראה הדרקונית, המופיעה בתקנות בחלק הדן ב"הוראות-עונשים שונות", מאפשרת לא רק את הריסת ביתו של חשוד, אלא גם את בתיהם של בני משפחתו, שכניו ושאר תושבי היישוב בו הוא מתגורר.
  עם סיום המנדט מבטל הפרלמנט הבריטי את כל החקיקה המנדטורית בפלשתינה (א"י), לרבות תקנות ההגנה לשעת חירום.
1948
 • 21.5.1948ישראל מאמצת את תקנות ההגנה המנדטוריות לשעת חירום מכוח פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948...
  סעיף 11 לפקודה קובע, כי המשפט שהיה קיים בארץ ישראל ביום הקמתה יעמוד בתוקפו עד כמה שאין בו סתירה לפקודה זו עצמה ולחוקים האחרים שיחוקקו, ובשינויים הנובעים מהקמת המדינה ורשויותיה.
  לטענת ישראל, דבר ביטולן של תקנות ההגנה מעולם לא פורסם בעיתון הרשמי של ממשלת פלשתינה (א"י) ולפיכך הביטול הוא בחזקת "חוק נסתר" – כמשמעותו בסעיף 11א לפקודת סדרי השלטון והמשפט – ש"אין לו ומעולם לא היה לו כל תוקף".
  אימוץ תקנות ההגנה לחיק המשפט הישראלי מאפשר להפעיל את הסמכות להחרמת בתים והריסתם בכל רחבי המדינה, אולם בפועל מופעלת סמכות זו רק כלפי פלסטינים תושבי ירושלים המזרחית.

1949
 • 1949נחתמת אמנת ג'נבה הרביעית האוסרת על ענישה קולקטיבית וקובעת כי הריסת בתים שלא לצורך צבאי הינה פשע מלחמה...
  סעיף 53 לאמנה קובע, כי למעצמה כובשת אסור להרוס בתים ורכוש "אלא אם כן היו פעולות צבאיות מחייבות לחלוטין את ההחרבה וההשמדה האלה". סעיף 33 קובע, כי "שום מוגן לא ייענש על עבירה שלא עבר אותה בעצמו. עונשים קיבוציים וכל אמצעי הפחדה או השלטת טרור אסורים. [...] מעשי תגמול כלפי מוגנים ורכושם אסורים".
  אמנת ג'נבה הרביעית
1967
 • 7.6.1967הצבא מפרסם מנשר המחיל את תקנות ההגנה לשעת חירום על השטחים הכבושים...
  סעיף 2 למנשר בדבר סדרי השלטון והמשפט (איזור הגדה המערבית) (מס' 2), תשכ"ז-1967 קובע, כי המשפט שהיה קיים באיזור טרם כיבוש השטחים על ידי ישראל יעמוד בתוקפו. מנשר בעל תוכן זהה מתפרסם באיזור רצועת עזה.
  בג"ץ דוחה לאורך השנים טענות לפיהן תקנות ההגנה אינן חלות בגדה המערבית מתוקף המנשר, לאור ביטולן על ידי החוקה הירדנית בשנת 1952, וקובע כי התקנות ממשיכות לחול בגדה מכוח צו המושל הצבאי הירדני, שהותיר בתוקף את החקיקה המנדטורית. לעניין רצועת עזה מציין בג"ץ, כי "בחבל עזה לא חל שינוי מהותי בדין המקומי מאז תקופת המנדט, כך שלא הועלתה מעולם טענה החולקת על המשך תוקפן בחבל האמור של תקנות ההגנה".

 • 1987-1967הצבא הורס או אוטם לשם ענישה למעלה מ-1,300 בתים בשטחים הכבושים...
  בתקופה שבין כיבוש השטחים ועד לפרוץ האינתיפאדה הראשונה, הורס הצבא בתים, בדרך כלל באישון לילה, ללא משפט וללא הוכחת אשמה כלשהי. רוב הבתים, כ-1000 במספר, נהרסים בחמש השנים הראשונות שלאחר כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה.
  ראו דו"ח בצלם מספטמבר 1989, עמ' 13; דו"ח אל-חאק משנת 2003, עמ' 7
1968
 • 8.3.1968מועצת זכויות האדם של האו"ם קוראת לישראל להפסיק להרוס בתי פלסטינים בשטחים הכבושים...
  בתגובה לידיעה שמתפרסמת ב"ניו יורק טיימס" בדבר הריסה עונשית של בתים בירושלים המזרחית, מחליטה המועצה ברוב של 17 מדינות נגד אחת (ישראל), לשלוח לממשלת ישראל מברק בו היא מביעה את מורת רוחה מהרס הבתים בשטחים. נציג ארצות הברית בוועדה, שנמנע מהצבעה, מקריא את הודעת מחלקת המדינה האמריקנית, לפיה אמנת ג'נבה הרביעית חלה על ישראל בפעולותיה בשטחים הכבושים, בכללם ירושלים המזרחית.
  כתבה מעיתון "דבר", 10 מרץ 1968

 • 12.3.1968היועץ המשפטי למשרד החוץ בחוות דעת סודית: הריסה עונשית של בתים בשטחים הכבושים מנוגדת לחוק הבינלאומי...
  בעקבות הביקורת הבינלאומית על מדיניותה של ישראל בשטחים, מבקש מנכ"ל משרד החוץ חוות דעת משפטית בנושא "פיצוץ בתים וגירושים".
  חוות הדעת, שנכתבה על ידי תיאודור מירון, היום מבכירי המשפטנים בעולם למשפט בינלאומי, קובעת, בין היתר, כי השימוש בתקנה 119 על מנת להרוס בתי פלסטינים סותר בבירור את הוראות אמנת ג'נבה הרביעית. מירון אף מציין, כי הטיעון המשפטי לפיו הדין המקומי גובר על החוק הבינלאומי – טיעון המשמש את הפרקליטות הצבאית להגן על מדיניות הריסת הבתים – "אינו משכנע".
  חרף הקביעות הנחרצות המובאות בה, לא זוכה חוות הדעת לתשומת לבם של מקבלי ההחלטות; אדרבא, היא מתויקת ונשכחת מלב.

 • דצמבר 1968הצלב האדום מגנה את הריסות הבתים בשטחים הכבושים: לא ניתן להצדיק בשום אופן ענישה קולקטיבית של חפים מפשע. התכתבויות פנימיות בתוך משרד החוץ חושפות כי לעמדת ישראל, הריסת הבתים מהווה "פעולת עונשין קלה יותר באופן יחסי מכל פעולת עונשין אחרת"....
  ביום 2.12.1968 משגר נשיא הוועדה הבינלאומית של הצלב האדום איגרת לשר החוץ הישראלי, בה הוא מוחה על "סידרה חדשה של הריסת בתים שבוצעה בימים האחרונים של נובמבר ע"י כוחות הביטחון בשכם ובחברון". הנשיא מציין, כי פעולות תגמול או עונשים קיבוציים – כגון הריסת בתים – הם אסורים בתכלית לפי אמנת ג'נבה הרביעית, ודורש את התערבותה של ממשלת ישראל להפסקת השימוש באמצעי פסול זה.
  משרד החוץ נמנע מלהגיב לעצם העניין המועלה באיגרת, אולם התכתבויות פנימיות בין שגריר ישראל בג'נבה לגורמים שונים במשרד החוץ מסגירות, כי ישראל סוברת ש"אין מנוס מהריסת בתים" ואף רואה בה "פעולת עונשין קלה יותר באופן יחסי מכל פעולת עונשין אחרת, שהיינו צריכים לנקוט בה כדי להרתיע גורמים עוינים מפעולות חבלה".

1970
 • דצמבר 1970ישראל מחליטה להפחית בהריסות עונשיות של בתים בגדה המערבית ולהימנע מהן כליל בירושלים המזרחית...
  ממכתב שכותרתו "הריסת בתים כפעולת עונשין", אשר נשלח לסמנכ"ל משרד החוץ ביום 16.12.1970, עולה כי "לאור הפחתת פעילות החבלה ביהודה ושומרון", החליט משרד הביטחון לצמצם את השימוש באמצעי של הריסת בתים: "המדיניות הבסיסית נשארת – הענשה על השתתפות אקטיבית בפח"ע – אולם יש כוונה להקפיד יותר בקריטריונים. רק על הנחת חומר נפץ או החזקת נשק יופעל העונש". עוד נכתב, כי הוועדה לביטחון ירושלים החליטה "לאמץ לעצמה אותה מדיניות ולהימנע מפיצוץ או הריסת בתים", וזאת בשל "החשיבות לשמור על השקט במזרח העיר".
1979
 • 6.11.1979בג"ץ מכשיר ענישה למטרות הרתעה...
  בפסק דין מכונן בסוגיית הריסות הבתים, קובע בג"ץ כי תקנה 119 לתקנות ההגנה (שעת חירום), 1945, מאפשרת פעולות עונשין לשם הרתעה, ומאשר אטימת חדר בבית ששימש את תושב השטחים שהורשע בביצוע עבירה. עוד נקבע, כי אופייה הבלתי שגרתי של הסנקציה מצדיק שימוש סלקטיבי בה.
1982
 • 10.8.1982בג"ץ: הפעלת הסמכות להרוס בית על פי תקנה 119 אינה מותנית בהרשעה פלילית של מי מדייריו...
  בית המשפט דוחה עתירה כנגד הכוונה להרוס שני בתי מגורים של משפחות, שבניהן הודו (אך טרם הורשעו) בביצוע רצח, וקובע כי המפקד הצבאי אינו זקוק לפסק דין מרשיע של ערכאה שיפוטית על מנת לפעול על פי תקנה 119; די אם אדם סביר היה מייחס לראיות המצויות לפניו ערך הוכחתי מספיק. עם זאת נקבע, כי השימוש בתקנה ייעשה רק לאחר שיקול דעת ובדיקה קפדניים ורק בנסיבות מיוחדות.
1986
 • 24.3.1986בג"ץ קובע כי הריסת בתים אינה ענישה קולקטיבית ...
  בפסק דין המאשר את הריסתם של שלושה בתים בגדה המערבית, קובע בית המשפט כי תקנה 119 נועדה להרתעה המכוונת גם אל הסובבים את מבצע העבירה, אולם אין בה משום ענישה קולקטיבית. לדידם של השופטים, אימוץ פרשנות לפיה אין להרוס בתים כאשר יש בכך כדי לפגוע בחפים מפשע, הייתה מרוקנת את התקנה מתוכנה "וכל מה שהיה נותר ממנה לא היה אלא האפשרות להעניש מחבל המתגורר לבדו ויחידי בבית".
1988
 • 1992-1988במהלך האינתיפאדה הראשונה הורסת ישראל או אוטמת למעלה מ-860 בתים בשטחים הכבושים...
  ראו דו"ח בצלם מנובמבר 2004, עמ' 15
  ההחלטה על הריסת בית היא במידה רבה שרירותית, נטולת קריטריונים ברורים ותלויה במפקד הצבאי בשטח. הצבא הורס את בתיהם של מי שנחשדים כי ביצעו פעולה שיש בה סיכון חיים לאזרח ישראלי או לחייל, ובמקרים רבים גם את בתיהם של "חשודים בהסתה" ואנשים שהתנגדו בכוח למעצר. בנוסף הורס הצבא בתים של קרובים שלא בקירבה ראשונה של החשוד, וכן בתים שנשכרו על ידי החשודים, שלבעליהם לא היה כל קשר לעילת ההריסה.
1989
 • 30.7.1989בג"ץ מורה כי פרט למקרים של "צורך צבאי-מבצעי" יש להתריע לפני הריסת בתים ולתת אפשרות ליושביהם להשיג על ההחלטה בפני המפקד הצבאי ובמקרה הצורך גם בפני בג"ץ...
  ב"מקרים דחופים" מותר לאטום את הכניסות לבית – פעולה הפיכה – אולם גם במקרה זה יש להודיע ליושביו על זכותם להגיש השגה כאמור.
  פסק הדין

 • 31.7.1989בג"ץ מאשר את השימוש בתקנה 119 גם כאשר מבצע העבירות הוא שוכר הבית בלבד...
  לדידו של בית המשפט, "אם יסתבר שניתן למנוע מראש כל סנקציה על ידי ההיזקקות של מבצע מעשי הטרור לדירה שכורה, יתבטל בכך הכוח המרתיע אשר ממנו מצפים מן השימוש בהוראת החוק הנ"ל".
  פסק הדין

1990
 • 6.5.1990בג"ץ מבטל צו הריסה עונשית בשל פגם שנפל בתשתית העובדתית שבבסיס ההחלטה להפעיל את תקנה 119...
  בית המשפט מקבל, ברוב דעות, עתירה כנגד הכוונה להרוס בית של חשוד בעבירות, נוכח אי-נכונותן של חלק מן העובדות עליהן ביסס הצבא את החלטתו וקובע, כי יש להחזיר את העניין לעיון מחודש של המפקד הצבאי. בג"ץ מדגיש כי "החלטתה של רשות ציבורית צריכה להיות מעוגנת בעובדות ובנתונים אשר נאספו ונבחנו כהלכה, קודם שאלה יהוו תשתית עובדתית להחלטתה".
  פסק הדין

 • 19.8.1990בג"ץ קובע כי סבירות ההחלטה להוציא צו הריסה עונשית נמדדת גם בהסתמך על מידע שנתגלה לאחר הוצאת הצו...
  בית המשפט קובע, כי כל עוד לא הוצא צו ההריסה אל הפועל, ניתן לבססו ולהצדיקו בכל המעשים המיוחסים לחשוד: "בין אלה שהיו ידועים בעת הוצאת הצו ובין אלה שנתגלו לאחר מכן".
1991
 • 8.1.1991בג"ץ מנמיך את הסף להתרת השימוש בתקנה 119 בקובעו כי אטימת בית היא תגובה מוצדקת ליידוי אבנים שלא גרם כל נזק...
  בית המשפט מאשר לאטום את חדרו של תושב השטחים, שהורשע פעמיים ביידוי אבנים לעבר רכב נוסע וקובע, כי לאור ריבוי העבירות מסוג זה ולאור הקושי ללכוד את מבצעיהן, אין האמצעי של אטימה חלקית חורג מהפרופורציה הראויה בין חומרת המעשה לחומרת התגובה.
  פסק הדין

 • 13.1.1991תיקון לחקיקה צבאית, המרחיב את סמכותו של המפקד הצבאי להשתמש בתקנה 119 וממלא לקונה משפטית, נועד להקל על המדינה להרוס בתי פלסטינים...
  סעיף 5ב לצו המתוקן בדבר דרכי ענישה (יהודה והשומרון) (מס' 332), התשכ"ט-1969, קובע כי המפקד הצבאי רשאי להפעיל את תקנה 119 בשטחים הכבושים גם בגין עבירה שבוצעה מחוץ לשטחים. באמצעות תיקון הצו מבקש הצבא להתגבר על הקושי המשפטי לאשר את השימוש בתקנה 119 כלפי תושבי השטחים, במקרים שמעשה העבירה תוכנן ובוצע כל כולו בשטח מדינת ישראל, שאינו נתון לשליטת המפקד הצבאי.
 • 17.6.1991בג"ץ מבטל צו הריסה עונשית לאור העובדה שהבית המיועד להריסה אינו מקום מגוריו הקבוע של החשוד...
  בית המשפט מבטל צו להריסת ביתו של אדם, שאחיינו, נער תושב השטחים, הודה בהתעללות בחשוד בשיתוף פעולה. השופטים קובעים כי אין לראות בביתו של הדוד, שהנער התגורר בו זמנית בלבד, מקום מגורים קבוע של הנער, והמפקד הצבאי אינו רשאי לעשות שימוש בתקנה 119 במקרה זה.
  פסק הדין
  בראשית ספטמבר 1991 מוציא הצבא צו להריסת בית אביו של הנער במחנה הפליטים קלנדיה.

1992
 • 23.3.1992בג"ץ קובע כי סמכותו של המפקד הצבאי להרוס את ביתו של אדם על פי תקנה 119 איננה מוגבלת ליחידת המגורים שלו בלבד, אלא חלה על מבנה המגורים כולו, גם אם תושביו האחרים לא עברו כל עבירה...
  השופט חשין, בדעת מיעוט, קובע כי אין להרוס אלא את מקום המגורים של המורשע בעבירה, אחרת מדובר בענישה קולקטיבית. יחד עם זאת הוא קובע, כי אין הדבר נכון במקרה שבני המשפחה ידעו על המעשים או "שחייבו עצמם ב'עצימת עיניים'".
  פסק הדין

 • 14.6.1992השופט חשין: "רוח הדברים" של תקנה 119 נעלמה והייתה כלא הייתה, ויש לפרש אותה על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו...
  בג"ץ פוסק כי סמכותו של המפקד הצבאי להרוס בית מכוח תקנה 119 חלה גם על חלקי הבית שלא היו בבעלות החשוד או בשימושו, אלא של אחרים, אף אם לא הוכח שהאחרונים לקחו חלק בפעילותו של החשוד, עודדו אותה או היו מודעים לה. השופט חשין, בדעת מיעוט, חוזר על עמדתו לפיה "אין סמכות למפקד הצבאי להטיל סנקציה קולקטיבית".
1993
 • 1997-1993ישראל הורסת או אוטמת 65 בתים בשטחים כאקט של ענישה...
  ראו דו"ח בצלם מנובמבר 2004, עמ' 15
  בעקבות הסכם אוסלו – הקמת הרשות הפלסטינית וקושי מבצעי לצבא לפעול בשטחי A – ביקורת ציבורית ועתירות לבג"ץ, נרשמת ירידה בהיקף הריסות בתים. בשנים אלו הורסת ישראל רק בתים של בני משפחות של חשודים בביצוע פיגועי התאבדות ושולחיהם.

 • 15.2.1993בצעד נדיר מורה בג"ץ על צמצום היקפה של הריסה עונשית מטעמים של "יחסיות" ו"סבירות"...
  בג"ץ מקבל חלקית עתירה שהוגשה על ידי אמו של מי שהורשע ברצח, להורות לצבא להימנע מהריסת ביתהּ, בו מתגוררים עשרה מבני המשפחה. בית המשפט פוסק כי הריסת הבית כולו מהווה אמצעי לא יחסי ועל כן לא סביר, ומורה להחליפה באטימה חלקית.
1994
 • ינואר 1994-יוני 1994בעקבות הסכם אוסלו, מסירה ישראל 12 אטימות בגדה המערבית ומאשרת בנייה מחדש של בית אחד שנהרס...
 • 17.11.1994בג"ץ מתיר להרוס בית של פלסטיני שנהרג תוך ביצוע פיגוע התאבדות: לראשונה מוכשרת ענישה קולקטיבית של בני משפחה של אדם מת...
  השופט חשין מתנגד בדעת מיעוט לפסיקה ועומד על עקרון היסוד כי "איש בעוונו יישא ואיש בחטאו יומת".
  פסק הדין
1996
 • 10.3.1996המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: הריסת בתים של משפחות של מבצעי פיגועים הינה ענישה קולקטיבית המנוגדת למשפט הבינלאומי ומהווה הפרה של עקרונות יסוד של המשפט הישראלי...
  המוקד עותר לבג"ץ בשמן של שתי משפחות, שהצבא הוציא צווי הריסה לבתיהן; בנה של האחת תכנן פיגוע ונעצר ובנה של האחרת ביצע פיגוע התאבדות. המוקד טוען כי אין להעניש אנשים חפים מפשע וכי מדובר בפעולה שמטרתה המוצהרת היא הרתעה, שהוּכחה כלא יעילה.
  בג"ץ 1824/96; בג"ץ 1825/96

 • 19.3.1996בג"ץ דוחה את עתירות המוקד להגנת הפרט. בנוסף קובע בית המשפט, כי ניתן להקפיא צווי הריסה לבתים בהם התגוררו מבצעי פיגועים ולהפשירם, גם בעקבות פיגועים שבוצעו על ידי אחרים...
  השופטת דורנר, בדעת מיעוט, סבורה שאין לממש סמכות הריסה של בית עקב פיגועים שאינם מעשי ידיהם של המתגוררים בבית.
  פסק הדין
  ביקורת שיפוטית על פסק הדין
 • 19.3.1996בג"ץ: תקנות ההגנה לשעת חירום תקפות גם אם אין הן מתיישבות עם הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו...
  יחד עם זאת קובע בית המשפט, כי יש לפרש את הסמכות הנתונה בתקנות ההגנה (שעת חירום) לאור פיסקת ההגבלה שבחוק היסוד.
1998
 • 1998-ספטמבר 2001ישראל מפסיקה, דה פקטו, להרוס בתים ממניעים עונשיים
2001
 • אוקטובר 2001-ינואר 2005במהלך האינתיפאדה השנייה הורסת ישראל 664 בתים ממניעים עונשיים; כמחצית מהבתים נהרסים רק בשל היותם סמוכים לבתי חשודים בביצוע פיגועים...
  ראו דו"ח בצלם מנובמבר 2004, עמ' 7-6, 15; נתונים באתר בצלם
  מאוקטובר 2001 ואילך, שבה ישראל ומאמצת מדיניות של הריסת בתי משפחות של חשודים בביצוע פיגועים, ככלי "הרתעתי" בלחימה בתופעת פיגועי ההתאבדות. ברובם המוחלט של המקרים אין הצבא מוציא צווי הריסה ואינו מתריע מבעוד מועד בפני דיירי הבתים על הכוונה להורסם, כפי שהתחייב בבג"ץ.
  הריסת בתים מבוצעת בשנים אלה לא רק בעקבות פיגועי התאבדות, אלא גם לאחר פעילות אלימה וניסיונות פגיעה בחיילים, שמבצעיהם נשפטו לתקופות מאסר ממושכות.
2002
 • 20.7.2002בג"ץ מוציא צו ביניים בעתירת המוקד להגנת הפרט, להורות לצבא להימנע מלהרוס בתים של שתי משפחות של חשודים בפעילות חבלנית...
  המוקד טוען כי החלטה על הריסת בית פוגעת בזכותו של בעל הבית לקניינו ובזכות דיירי הבית לדיור ולכבוד, ומבקש לאפשר למשפחות להגיש את השגותיהן לפני הפעולה הבלתי הפיכה. בפברואר 2004 מוחק בית המשפט את העתירה. במרץ 2005, נוכח החלטת המדינה להימנע מהריסת בתים כאקט של ענישה, מוּסר איום ההריסה שריחף מעל בתי המשפחות.
 • 31.7.2002הקבינט המדיני-ביטחוני של ישראל מחליט על חידוש מדיניות הריסת הבתים לצורך הרתעה...
  ההחלטה התקבלה תשעה חודשים לאחר חידושה בפועל של המדיניות.
  ראו סעיף 9 לתגובת המדינה בעתירת המוקד בעניין בחר
 • 4.8.2002המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: להורות לצבא לאפשר ל-35 משפחות של חשודים בביצוע פיגועים למצות הליכים משפטיים טרם הריסת בתיהן...
  העתירות מוגשות לאחר שהצבא הרס תשעה בתים של משפחות של מבצעי פיגועים במהלך ארבעת הימים הראשונים של אוגוסט, מבלי שהתריע על כך ואף מבלי שאיפשר למשפחות להוציא את חפציהן מהבתים. עם הדיווחים הראשונים על מבצע הרס זה, מפעיל המוקד קו מיוחד לפניות בנושא הריסות בתים, הפועל 24 שעות ביממה.
  עם הגשת העתירות, הרס כבר הצבא שלושה מהבתים הנזכרים בהן. מטרת העתירות לחייב את הצבא לנהוג על פי פסיקת בג"ץ במהלך האינתיפאדה הראשונה: להודיע מראש על ההריסה, כדי לאפשר למשפחות לממש את זכות הטיעון לפני ההריסה ולתת בידן זמן להציל את מיטלטליהן.
  בג"ץ 6696/02; בג"ץ 6738/02

 • 5.8.2002בג"ץ מוציא צו ביניים: אין להרוס את בתי 35 המשפחות...
  המוקד להגנת הפרט פונה לצבא בשמן של 76 משפחות נוספות, החוששות שהצבא עומד להרוס את בתיהן, שלא לנקוט בצעד זה עד להכרעה סופית בעתירות.
 • 6.8.2002בג"ץ: הצבא רשאי לשלול את זכות היסוד לשימוע לפני הריסה של בית...
  בפסק דין בעתירות המוקד להגנת הפרט קובע בג"ץ, כי אם יש חשש שקיום השימוע יסכן את חיי החיילים או את הצלחת הפעולה – ניתן לשלול זכות זו. החלטת בג"ץ מעבירה לידי הצבא את הסמכות להעניק או לשלול את זכות השימוע, גם שעה שלא מדובר בפעילות מלחמתית, אלא בפעולת ענישה נגד מטרה אזרחית.
  הצבא מתייחס לפסיקה זו כאל אישור גורף. מאחר שלטענתו, הודעה מראש על הריסת בית יכולה לגרום למלכודו ולפגיעה בכוחות ההורסים, הצבא לא רואה כל צורך לשנות ממנהגו – המנוגד לחוק הבינלאומי – ומקפיד שלא להוציא צווי הריסה ולא להעניק זכות שימוע ליושבי הבתים.
 • 7.8.2002המוקד להגנת הפרט מגיש תשע עתירות נוספות לבג"ץ: לחייב את הצבא למתן זכות השימוע...
  בעתירות אלה מתקיימים תנאים מיוחדים, כמצבו הרפואי של מי מבני הבית. למחרת, דוחה בג"ץ את העתירות וקובע, כי כל משפחה יכולה לפנות לצבא מבעוד מועד במכתב, בו יפורטו נסיבותיה המיוחדות.
  החלטה זו של בג"ץ, שהינה חסרת אחיזה במציאות, חוסמת באופן מוחלט כמעט את האפשרות לפנות לבית המשפט בנושא זה.
2003
 • 26.5.2003בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט קובע בג"ץ: החלטה על הריסת בית ללא שימוע מוקדם מחייבת הכנת מסמך מנומק מטעם היועץ המשפטי של הגדה המערבית...
 • 21.8.2003הוועדה לזכויות אדם של האו"ם: ישראל מפירה את הדין הבינלאומי; עליה לחדול ללא דיחוי מהריסת בתים עונשית בשטחים...
  הוועדה מגנה הריסת בתים של משפחות של חשודים במעורבות בביצוע פעולות טרור וקובעת, כי ישראל מפירה את זכותם לדיור, לשוויון בפני החוק ולהגנה מפני יחס בלתי אנושי.
  ההערות המסכמות של ועדת האו"ם (סעיף 16)
 • 2.10.2003בג"ץ קובע כי לפני הריסת בית חייב הצבא להציג צו כתוב, המציין את המקור המוסמך להחלטה ואת טעמה...
  בפסק דין בעתירת המוקד להגנת הפרט, שב בית המשפט ומדגיש את החובה לאפשר שימוע מבעוד מועד, ככל שניתן, ואת החובה לנמק בכתב החלטה שלא לאפשר שימוע.
2004
 • 3.8.2004שכנים תובעים פיצויים בשל נזקי רכוש שנגרמו עת פוׂצץ הצבא את בית משפחתו של מבצע פיגוע ...
  הצבא פוֹצץ את הבית ללא צו הריסה ולא איפשר לדיירים בו ובסביבתו להוציא את חפציהם מבעוד מועד. המדינה נתבעת על הסגת גבול במקרקעין, הסגת גבול במיטלטלין, גזל ורשלנות, תוך הפרת כללי המשפט הבינלאומי. נכון לסוף דצמבר 2016 התביעה – שהוגשה על ידי המוקד להגנת הפרט – עדיין מתנהלת.
 • נובמבר 2004הרמטכ"ל ממנה ועדה לבחינת המדיניות של הריסת בתים בשטחים הכבושים...
  הוועדה, בראשות האלוף אהוד שני, מוקמת בעקבות ביקורת חריפה של הקהילה הבינלאומית ולאחר פעילות משפטית אינטנסיבית של המוקד להגנת הפרט (67 עתירות כנגד הריסות עונשיות הגיש המוקד לבג"ץ בין ינואר 2002 לאוקטובר 2004). מטרת הוועדה – לבחון את יעילות השימוש באמצעי של הריסת בתים בשני מישורים: כאקט עונשי, שמטרתו המוצהרת הרתעתית, וכן לצרכים "צבאיים" במסגרת פעילות מבצעית.
2005
 • 17.2.2005שר הביטחון מקבל את המלצות הוועדה הצבאית (ועדת האלוף שני) ומחליט להפסיק את השימוש בהריסת בתים כאמצעי ענישה...
  על השינוי במדיניות נמסר במסגרת הודעה משלימה מטעם המדינה בעתירת המוקד להגנת הפרט, להורות לצבא שלא להרוס את בית משפחתו של מי שחשוד בביצוע פיגוע.
  עיקרי דו"ח ועדת שני התקבלו בשנת 2008 כהעתק של מצגת ממוחשבת במסגרת עתירה של המוקד. הוועדה הצבאית ממליצה להפסיק את השימוש בהריסת בתים כאמצעי הרתעה, ומציינת כי "צה"ל [...] איננו יכול להלך על סף החוקיות ועל אחת כמה וכמה על סף הלגיטימיות!!!" (כך במקור).
 • מרץ 2005-יולי 2008ישראל מפסיקה – זמנית – להרוס בתים כאקט של ענישה
2008
2009
 • 5.1.2009בג"ץ מאשר את חידושה של מדיניות הריסת הבתים: לראשונה מאז 2005 נאטם בית מכוח תקנה 119...
  בג"ץ דוחה את עתירת המוקד להגנת הפרט ומאשר אטימה בבטון של שתי קומות בבית בשכונת ג'בל מוכבר שבירושלים המזרחית, בה מתגוררת משפחתו של מבצע פיגוע. בית המשפט קובע, כי אין כל פסול בהחלטת המדינה לחדש את מדיניות ההריסות, על רקע שינוי הנסיבות.

  האטימה מוּצאת לפועל ביום 19.1.2009.
 • 18.3.2009בג"ץ ממשיך להכשיר את השימוש בתקנה 119 לתקנות ההגנה לשעת חירום ומאשר לצבא להרוס חלק מבית דירות בירושלים המזרחית, שבעליו הוא אביו של מבצע פיגוע דריסה...
  פסק הדין
  ההריסה מוּצאת לפועל ביום 7.4.2009.

 • 5.4.2009בית משפט השלום דוחה תביעת משפחתו של מבצע פיגוע, שהוגשה באמצעות המוקד להגנת הפרט, לפצותהּ על נזק רב שנגרם לרכוש בעקבות הריסת הבית...
  בית המשפט קובע כי הריסת בית המשפחה – אותה ביצע הצבא שנה לאחר פיגוע ההתאבדות – הינה פעולה מלחמתית, וכי חוק הנזיקין האזרחיים פוטר את המדינה מתשלום פיצוי כלשהו לנפגעים. בית המשפט מוסיף, כי ההריסה חוקית גם אם לא ניתנה לתובעים כל זכות שימוע ולמרות שלא הוּצא צו בכתב להריסת הבית. גם 25 הדקות שהקצו החיילים לבני המשפחה להוצאת חפציהם מהבית, נראות לבית המשפט כזמן סביר.
  למרות הנזק רחב ההיקף שנגרם בעקבות הפיצוץ – שכלל בין השאר הרג של צאן, עקירה של עצי פרי, הרס מכוניות ונזק למבנים סמוכים – קובע השופט, כי "התובעים לא הוכיחו כל רשלנות מצד חיילי הנתבעת, להיפך, הם הוכיחו זהירות מקסימאלית שאינני סבור שיש צבא בעולם שמפעיל זהירות כזו".
  כתב התביעה
  פסק הדין

 • מאי 2009-מאי 2014ישראל מפסיקה – זמנית – להרוס בתים כאקט של ענישה
2010
 • 2.8.2010הצבא חוזר בו מהכוונה להרוס את בית משפחתו של טרקטוריסט, שדרס ופצע עוברי אורח בירושלים, לאחר שמתברר כי היה נתון להשפעת סמים בזמן האירוע...
2011
 • 10.2.2011שמונה שנים לאחר שהצבא הרס בית בחברון: ישראל תפצה שכן, שדירתו ורכושו נפגעו כתוצאה מפיצוץ בלתי מבוקר בחומרי נפץ...
  במאי 2003 הרסו חיילים דירה בקומה הרביעית של בניין מגורים משותף בעיר חברון. הפיצוץ גרם נזק רב לבניין. המשפחה המתגוררת בקומה שמתחת לדירה שפוּצצה תבעה, באמצעות המוקד להגנת הפרט, את מדינת ישראל בשל הנזק הרב שנגרם לרכושם, על לא עוול בכפם, כתוצאה מפיצוץ דירת שכנם. הצדדים הגיעו להסכם פשרה – שקיבל תוקף של פסק דין – לפיו תשלם המדינה לתובע פיצוי בסך של 45,000 שקלים.
  למידע נוסף

2012
 • 15.2.2012בג"ץ מאשר להרוס בית בירושלים המזרחית, המיועד להריסה עונשית מאז אפריל 2009...
  בית המשפט פוסק, כי החלטת המדינה להרוס קומה ולאטום יחידת מגורים בבית השייך למשפחתו של מבצע פיגוע הינה "סבירה ומידתית", אולם בד בבד ממליץ למדינה שלא להוציא לפועל את ההריסה, נוכח "עבור הזמן שבין האירוע לבין הוצאת הצו, מושא העתירה, ומאז שמיעתה ועד היום והשינויים במצב הביטחוני, ככל שחלו".

  ביום 5.7.2012 חותם שר הביטחון על צו מחילה חלקית, במסגרתו מבוּטל צו ההריסה שהוּצא לקומה העליונה בבית, בה מתגוררים הוריו ואחותו של המפגע. צו האטימה שהוּצא ליחידת הדיור ששימשה למגורי המפגע עצמו נותר על כנו, אך לא מומש מעולם.
  ראו סעיף 6 להודעת המדינה בעתירת המוקד בעניין אטרש ואח'
2014
 • 16.6.2014בתגובה לאירוע חטיפתם של שלושה ישראלים: ממשלת ישראל שוקלת להפעיל שורה של סנקציות – בהן הריסת בתים – כנגד האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים הכבושים...
  כתבה מעיתון "הארץ", 16 יוני 2014
  המוקד להגנת הפרט פונה ליועץ המשפטי לממשלה, בדרישה למנוע הטלת הסנקציות, שאינן חוקיות.
 • 23.6.2014לאחר כחמש שנים בהן נמנעה מלהרוס בתים כאקט של ענישה: ישראל מודיעה על כוונתה להרוס בית בכפר אידנא שבנפת חברון, השייך למשפחתו של חשוד בביצוע פיגוע...
 • 1.7.2014בג"ץ דוחה את עתירת המוקד להגנת הפרט כנגד הריסת הבית באידנא ובכך מכשיר את החזרה למדיניות של הריסה עונשית...
  בית המשפט דוחה את הטענה, לפיה החלטת הצבא נגועה בשיקולים זרים בשל השפעת אירוע חטיפתם של שלושת הישראלים וקובע, כי מותר לצבא לשנות את מדיניותו עקב שינוי נסיבות.
  פסק הדין
  הצבא מפוצץ את הדירה בליל ה-1.7.2014.
 • 8.7.2014בעקבות דיווחים בכלי התקשורת, לפיהם הצבא נערך להרוס עשרות בתים בגדה המערבית: המוקד להגנת הפרט משגר מכתב דחוף לשר הביטחון, בדרישה שלא לחדש את המדיניות הלא חוקית של הריסות בתים עונשיות בשטחים הכבושים...
  המוקד מתריע, כי הפרקטיקה של הריסת בתים עונשית מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי, העולה כדי פשע מלחמה, ונקיטה בה מסכנת משפטית את כל המעורבים ביישומה, לרבות מקבלי ההחלטות.
  כתבה מעיתון "הארץ", 4 יולי 2014
 • 11.8.2014בג"ץ מאשר לצבא להרוס שלושה בתים בחברון, השייכים למשפחות החשודים בחטיפתם ורציחתם של שלושת הישראלים...
  בית המשפט מקבל את עמדת המדינה, לפיה קיים צורך "ממשי ודחוף" בהרתעת תושבי הגדה המערבית מפני ביצוע פיגועי חטיפה ורצח, ודוחה את העתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט בשם שלוש המשפחות.

  בליל ה-18.8.2014 הורס הצבא שניים מהבתים ואוטם את השלישי.
 • 19.8.2014פרקליטות המדינה: הסמכות להרוס בתי מפגעים תופעל ב"מקרי קיצון"...
  במענה לפניית המוקד להגנת הפרט, שלא לחדש את מדיניות הריסת הבתים העונשית, מוסרת הפרקליטות, כי "מערכת הביטחון מודעת היטב למשמעויות שיש לשימוש בסמכות לפי תקנה 119 להריסת בתיהם של מפגעים, ולפיכך ננקטת זהירות רבה בהפעלת סמכות זו". הפרקליטות מדגישה, כי לשיטת מערכת הביטחון, שני הפיגועים בעטיים הוחלט לאחרונה על הפעלת סמכות ההריסה הם "קיצוניים בחומרתם" ומוסיפה, כי "כל מקרה אחר ייבחן בהתאם לנסיבותיו הפרטניות".
 • 10.11.2014בעקבות רצף פיגועי דריסה בירושלים ובגדה המערבית: ראש הממשלה מנחה את אנשי הדרג הצבאי לקדם את הריסת הבתים ששימשו למגורי המפגעים...
  הודעת דובר ראש הממשלה מיום 10.11.2014
  במהלך עשרת הימים שלאחר מתן ההנחיה, מוציא הצבא צווי הריסה לארבעה בתים בירושלים המזרחית, בהם התגוררו שלושה שביצעו פיגועי דריסה בעיר ואחד, שחשוד בניסיון התנקשות בפעיל ימין.

  ביום 19.11.2014 מפוצץ הצבא את אחד הבתים – דירת משפחתו של מבצע פיגוע דריסה המצויה בבניין משותף בסילוואן. המשפחה סירבה להגיש השגה כנגד הכוונה להרוס את הדירה או לפנות לבג"ץ, בשל אי אמון במערכת המשפט הישראלית.
 • 18.11.2014ראש הממשלה מורה להרוס את בתי משפחותיהם של שניים מתושבי ג'בל מוכבר, אשר ביצעו פיגוע בבית כנסת בירושלים...
  הודעת דובר ראש הממשלה מיום 18.11.2014
  ביום 20.11.2014 מוציא הצבא צווי הריסה לשני הבתים.
 • 27.11.2014המוקד להגנת הפרט בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם בעתירה עקרונית לבג"ץ: להורות למדינה לחדול מן הפרקטיקה הלא-חוקית של הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים, לרבות בירושלים המזרחית...
  בעתירה טוענים הארגונים, כי יש לשוב ולהידרש לטענות המשפטיות כנגד חוקיות השימוש בתקנה 119, שכן אלה לא נדונו לגופן מאז שנות השמונים של המאה הקודמת, עת ניתנו שני פסקי הדין הראשונים בנושא הריסות בתים עונשיות.
  העתירה נתמכת בחוות דעת משפטית, שנכתבה בידי חשובי המומחים הפועלים בישראל בתחומי המשפט הבינלאומי, החוקתי והצבאי. בין היתר קובעת חוות הדעת, כי מדיניות הריסת הבתים העונשית מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי, של דיני הכיבוש הבינלאומיים ושל משפט זכויות האדם הבינלאומי, וכן עומדת בסתירה לעקרון היסוד במשפט הישראלי, לפיו אין מענישים אדם בגין מעשים שלא הוא ביצע. חוות הדעת אף מדגישה, כי מדיניות הריסת הבתים עשויה להוות, בנסיבות מסוימות, פשע מלחמה, וכי נקיטה בה עלולה לסכן משפטית את כל המעורבים ביישומה.
 • 31.12.2014בג"ץ מוציא צו על תנאי, המורה למדינה לנמק מדוע לא תימנע מהריסת בית בירושלים המזרחית, ודוחה את עתירות המוקד להגנת הפרט כנגד הריסת שלושה בתים נוספים בעיר...
  בית המשפט אינו מוצא מקום להתערב בהחלטה להרוס את דירתו של מבצע פיגוע דריסה ואת בתי משפחותיהם של שניים שביצעו פיגוע בבית הכנסת, בקובעו כי מדובר בפיגועים חמורים במיוחד, שבעטיים אין מניעה להפעיל את סמכות ההריסה. עתירה שהוגשה על ידי עו"ד פרטי בשם משפחתו של נהג טרקטור מג'בל מוכבר, אשר דרס למוות הולך רגל, נדחית אף היא במועד זה.
  בעניינו של היורה בפעיל ימין קובע בית המשפט, כי מדובר במעשה חמור פחות ומציין שלעובדה שהפעיל נותר בחיים ושמצב בריאותו אף משתפר, יש חשיבות בקביעת חוקיות ההריסה. בית המשפט בוחר לייחס חשיבות, במקרה זה, גם לעובדה שלא נטען כי הייתה מעורבות של בני משפחה בפיגוע, או אפילו ידיעה על הכוונה לבצעו. לאור זאת, מורה בית המשפט למדינה לנמק שוב מדוע יש טעם בהריסה, תוך שהוא רומז כי אטימת חלק מהבית תהא פעולה מידתית יותר.
  פסק הדין בבג"ץ 8024/14 ובבג"ץ 8025/14; פסק הדין בבג"ץ 8066/14 ובבג"ץ 8070/14
  בעקבות הודעת המדינה, כי בכוונתה לאטום את חדרו של היורה ולא לפגוע בשאר חדרי הבית, קובע בית המשפט ביום 15.6.2015, כי מדובר בהחלטה מידתית ו"ממותנת" ומאשר את האטימה.
 • 31.12.2014בג"ץ דוחה את העתירה העקרונית כנגד מדיניות הריסת הבתים העונשית: למדינה סמכות להרוס בתים מכוח תקנה 119, אך עליה להשתמש בה באופן מידתי...
  בית המשפט מקבל את טענות המדינה, לפיהן הנימוק להריסה הוא הרתעתי ולא עונשי, אך עם זאת קובע, כי יש להידרש בעתיד לעניין מידת ההרתעה שהריסה עונשית אכן יוצרת בפועל. בית המשפט אף מוסיף, כי במקרים עתידיים יבקש מהמדינה להציג ראיות ממשיות לקיומה של הרתעה כזאת.
  פסק הדין
2015
 • 15.1.2015המוקד להגנת הפרט, בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם, מגיש לבג"ץ בקשה לקיים דיון נוסף, בהרכב שופטים מורחב, בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות...
  הארגונים מדגישים, כי הטענות המרכזיות בעתירה – שמדובר בענישה קולקטיבית ובפגיעה ברכוש של תושבים מוגנים, האסורות על פי המשפט הבינלאומי – לא נדונו מעולם באופן ממצה, גם לא בפסק הדין שניתן ביום 31.12.2014, וכי הסוגייה והשלכותיה הן חשובות וקשות.
  הבקשה לדיון נוסף
 • 7.7.2015בג"ץ: משאושרה הריסה עונשית על ידי בית המשפט, עיתוי ביצועה מסור ככלל לשיקול דעת הצבא...
  ביום 1.7.2015, חצי שנה לאחר ההכשר שנתן לכך בג"ץ, אוטם הצבא בבטון את הבית בג'בל מוכבר בו מתגוררת משפחתו של אחד ממבצעי הפיגוע בבית הכנסת בירושלים.
  בבוקר ה-7.7.2015 מגיעים כוחות ביטחון לבית משפחתו של המפגע האחר, השוכן גם הוא בג'בל מוכבר, ועורכים בו מדידות לקראת הריסתו. המוקד להגנת הפרט מגיש עתירה דחופה לבג"ץ, בדרישה שלא להוציא לפועל את ההריסה, שכן לא ניתן להמשיך ולהיתלות בעילת ההרתעה משחלפו כשמונה חודשים ממועד הפיגוע. בית המשפט דוחה את העתירה שעות ספורות לאחר הגשתה וקובע, כי עיכוב בביצוע צו הריסה אינו פגם המצדיק את ביטולו.
  הצבא מפוצץ את הבית המדובר ביום 6.10.2015. הפיצוץ גורם נזק נרחב לבתים סמוכים; זאת חרף התחייבות המדינה – במסגרת העתירה לביטול צו ההריסה – לנקוט צעדים למזעור נזקים נלווים. באותו יום הורס הצבא גם את בית משפחתו של הטרקטוריסט שדרס למוות הולך רגל (פסק דין מיום 31.12.2014), וכן אוטם את חדרו של היורה בפעיל ימין (פסק דין משלים מיום 15.6.2015).
 • 14.10.2015על רקע שורה של "פיגועי יחיד": הקבינט המדיני-ביטחוני נותן אור ירוק להמשיך ולהרוס בתי מגורים לצורך הרתעה...
  הקבינט אף מאשר, כי לא תתאפשר בנייה מחודשת במקום בו נהרס בית מכוחה של תקנה 119.
  הודעת דובר ראש הממשלה מיום 14.10.2015
 • 15.10.2015בג"ץ מאשר לצבא להרוס דירת מגורים בבניין משותף בחברון, בה התגורר מבצע פיגוע: השופט פוגלמן, בדעת מיעוט, מביע ספק ביעילות ובמידתיות השימוש בתקנה 119 ככלי הרתעתי...
  בית המשפט דוחה שתי עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט לביטול צו ההריסה שהוּצא לדירה; עתירה אחת הוגשה בשם אשת המפגע ושני ילדיהם הקטנים, והאחרת, בשם שמונה המשפחות הנוספות המתגוררות באותו בניין, וזאת לנוכח הנזק שעלול להיגרם לדירותיהם ולרכושם כתוצאה מההריסה המתוכננת.
  השופטים מציינים, כי במקרה של פגיעה בלתי סבירה בדירות השכנים, "אין הדלת נעולה לטעמנו לעניין פיצויים". בהתייחס לזמן הרב – למעלה מתשעה חודשים – שחלף במקרה הנדון בין מועד הפיגוע למועד הוצאת צו ההריסה, קובע בית המשפט, כי אין בכך די להטות את הכף. עם זאת, נקבעה לראשונה בפסק הדין הנחיה נורמטיבית, לפיה "ככל שיש כוונה להרוס, עליה להימסר במועד קרוב ככל האפשר למקרה העברייני בו מדובר".
  השופט פוגלמן, בדעת מיעוט, קובע כי "הפעלת הסמכות מכוח תקנה 119 מקום שבו לא הוכח בראיות מספקות כי בני משפחתו של החשוד היו מעורבים בפעילות העוינת – אינה מידתית" ואף מציין, כי יש מקום להרהר אם אמנם התקנה משיגה את התכלית ההרתעתית שלטענת המדינה גלומה בה. לאור זאת מציע השופט פוגלמן, "לעיין מחדש בהלכה הפסוקה כדי לפרוש את היריעה במלואה הן ביחס לדין הפנימי, הן לגבי סוגיות מן המשפט הבינלאומי", אם כי באותה נשימה הוא מבהיר, "... הרי שכל עוד הלכה זו עומדת בעינה מרכין אני ראש לפני דעת הבית".

  הצבא הורס את הדירה בליל ה-20.10.2015.
 • 12.11.2015בפסק דין המבטל צו הריסה עונשית שהוּצא לדירה שכורה ומאשר הריסתן של חמש יחידות מגורים אחרות, השוכנות במבנים משותפים, קובע בג"ץ: כאשר עשויים להיפגע מההריסה צדדים שלישיים תמימים, הכלל צריך להיות – ישולמו פיצויים או יתוקנו הנזקים...
  פסק הדין עוסק באחת-עשרה עתירות (עשר מתוכן של המוקד להגנת הפרט), שהוגשו כנגד ההחלטה להרוס שישה בתי משפחות של פלסטינים החשודים בביצוע פיגועים או שביצעו פיגוע; שש עתירות הוגשו בשם המשפחות וחמש עתירות בשם השכנים או בעלי הבתים.
  בית המשפט קובע, כי אין בחומר החסוי אותו הציגה המדינה במסגרת ההליך, כדי להעיד על כך שפגיעה בביתו של אדם זר – אשר אין לו קשר משפחתי או אחר עם מבצע הפיגוע ומשפחתו – יוצרת הרתעה. עוד נקבע, זו לראשונה, כי בנסיבות בהן התגוררו מבצע הפיגוע ומשפחתו בשכירות קצרת מועד – אשר אינה מקימה "זיקת מגורים" חזקה לבית – ההריסה אינה מידתית, שכן עיקר הנזק ממנה ייגרם לצד המשכיר. לאור זאת, פוסקים השופטים לטובת בעליו של בניין מגורים בסילוואד ומחליטים, כי דירה שהשכיר למשך שנה למשפחתו של חשוד בביצוע פיגוע לא תיהרס, בכפוף לכך שבני המשפחה יפונו ממנה. עם זאת מודגש, כי אין בכוונת בית המשפט לקבוע "כי בכל מקרה שבו התגורר מחבל בשכירות לא ניתן יהיה לנקוט כלפיו באמצעי של הריסה".
  בג"ץ מחליט שלא להתערב בהחלטה על הריסתן של חמש יחידות המגורים האחרות, אך קובע כי אם ייגרמו נזקים נלווים כתוצאה מההריסה, על המדינה לתקנם או לפצות את הנפגעים שאינם בני משפחה של המפגע או החשוד ולא ידעו על כוונותיו; זאת גם במקרה שהנזקים נגרמו ללא רשלנות מצד כוחות הביטחון. אולם בד בבד מודגש, כי ייתכן שבנסיבות חריגות לא תידרש המדינה לשלם פיצויים לאותם "צדדים שלישיים תמי-לב", בכפוף לפנייתה לבית משפט מוסמך בבקשה לפסק דין הצהרתי הפוטר אותה מכך. למן פסיקה זו של בית המשפט, מצמצמת המדינה את השימוש בחומר נפץ לצורך הריסת בתים ומתחילה לנקוט בשיטות זהירות יותר (הריסה באמצעות ציוד מכאני הנדסי, הריסה ידנית של המחיצות הפנימיות ומילוי חלל הבית בחומר מוקצף וכדומה), על מנת להימנע מהצורך להידרש לתשלום פיצויים.
  ביום 14.11.2015 הורס הצבא ארבעה מהבתים – שלושה מהם בשכם ואחד בסילוואד; בית נוסף, השוכן במחנה הפליטים קלנדיה, נהרס ביום 16.11.2015. הדירה בסילוואד, כאמור, ניצלה.
 • 12.11.2015בג"ץ דוחה את הבקשה לקיים דיון נוסף בעתירה העקרונית כנגד הריסות הבתים העונשיות...
  השופטת נאור קובעת, ש"ההליך של דיון נוסף לא נועד לדיון מחדש במה שלא נדון בפסק-הדין" ומשום כך "אינו מהווה מסגרת מתאימה לפריסתן של טענות מסוג זה".
  ההחלטה
 • 1.12.2015בג"ץ מורה על ביטולו של צו נוסף להריסה עונשית, נוכח השיהוי הניכר – כ-11 חודשים – בו נקטה המדינה בהוצאתו...
  ברוב של שני שופטים מול אחד, מקבל בג"ץ את עתירת המוקד להגנת הפרט, להורות לצבא להימנע מהריסת בית מגורים במחנה הפליטים עסכר שבשכם.
  "בהימנעות מהפעלת הסמכות בסמוך לאחר האירוע יש משום החלטה שלא להפעיל את הסמכות; ומשכך אין המפקד הצבאי רשאי כעבור פרק זמן משמעותי – ובעיקר על רקע נסיבות חדשות ושונות – להחזיר את הגלגל לאחור ולהחליט על נקיטת סנקציה בגין האירוע המקורי", קובע השופט מזוז בפסק הדין. השופט זילברטל, לעומת זאת, סובר כי יש לבטל את הצו בשל היעדר סבירות באופן הפעלת הסמכות, ולא בשל היעדר הסמכות עצמה. לדידו, "הפעלת הסמכות על-ידי המשיב כשנה לאחר מעשיו הרצחניים של [...] ממילא לא תוביל לתוצאה ההרתעתית המבוקשת והלגיטימית".

  הפרקטיקה של שיהוי בין מועד הפיגוע למועד הוצאת צו ההריסה נעצרת בעקבות פסיקה זו; עשרות, אם לא מאות, בתים – בהם התגוררו פלסטינים שביצעו פיגועים בעבר – ניצלים מהריסה.
 • 1.12.2015השופט מזוז: חידוש הפעלתה של תקנה 119 בשטחים הכבושים מעלה שאלות נוקבות לא רק ביחס לדין הבינלאומי, אלא גם במסגרת המשפט הישראלי...
  בג"ץ דוחה עתירה שהגיש המוקד להגנת הפרט כנגד החלטת הצבא להרוס בית מגורים בשכם, בו התגורר חשוד בתכנון פיגוע. השופט מזוז, בדעת מיעוט, מציין כי הקביעה לפיה הריסת בתים מכוח תקנה 119 הינה אמצעי הרתעתי ולא עונשי "אינה נקיה מסַפֵק", וכך גם הקביעה לפיה תקנה זו עומדת בתוקפה כהוראת דין פנימי, הגובר על הוראת דין בינלאומי. עוד הוא מציין, כי בחינת תקנה 119 על פי כללי המשפט המינהלי והחוקתי הישראלי עשויה לחייב הצבת סייגים ותנאים להפעלתה, בין היתר:
  • הבחנה בין בית שהוא ביתו וקניינו של המפגע, לבין בית בו הוא בגדר "דייר נלווה" בלבד, כגון בית הוריו;
  • הבחנה בין מקרים בהם הבית שימש בפועל לפעילותו העבריינית של המפגע, לבין מקרים בהם הבית שימש רק לצורכי מגורים למפגע;
  • הבחנה בין מקרים בהם בני משפחתו של המפגע, המתגוררים בבית המיועד להריסה, היו שותפים למעשיו, לבין מקרים בהם בני המשפחה כלל לא היו מודעים לכוונותיו של המפגע
  • הגבלות על עיתוי הוצאת הצו ועל מועד ביצועו;
  • הבחנה בין מקרים המצדיקים התניה של הוצאת צו הריסה לפי תקנה 119 בהרשעה בפלילים, לבין מקרים בהם הדבר אינו נדרש או אינו אפשרי;
  • התאמה הולמת בין חומרת המעשים לבין מדרג חומרת הסנקציה (החרמה בלבד, אטימה – חלקית או מלאה, או הריסה – חלקית או מלאה).
  הצבא הורס את הבית ב-3.12.2015.

 • 22.12.2015השופט מזוז: הנטל הראייתי לביסוס העובדות המצדיקות פגיעה בבית מגורים מכוח תקנה 119, מוטל כל כולו על המדינה...
  בג"ץ דוחה את עתירות המוקד להגנת הפרט כנגד החלטת הצבא להרוס שני בתים בג'בל מוכבר שבירושלים המזרחית, בהם מתגוררות משפחותיהם של שניים שביצעו פיגועים בעיר. יצוין, כי אחד המפגעים היה עֵד – כשבוע לפני שביצע את הפיגוע – להריסת ביתו של בן דודו על ידי הצבא.
  השופט מזוז, בדעת מיעוט, חוזר על עמדתו העקרונית, לפיה "סנקציה המכוונת עצמה לפגיעה בחפים מפשע, אינה יכולה לעמוד". בהתייחס לאחת העתירות, שם הועלתה שאלה בנושא זיהוי דירתו של המפגע, הוא מדגיש כי רף ההוכחה הנדרש מהמדינה במקרים בהם מדובר בפגיעה קשה בזכויות חוקתיות הוא של "ראיות ברורות, חד משמעיות ומשכנעות".

  הצבא הורס את הבתים המדוברים ביום 4.1.2016.

 • 28.12.2015בג"ץ: עקרון המידתיות התוחם את שיקול דעתו של הצבא בהוצאת צווי הריסה, חל גם על תקופת ההחרמה של המבנה, לרבות הקרקע עליה הוא נמצא, לאחר ההריסה...
  בפסק דין המאשר הריסה עונשית של בית מגורים בסורדא, המצוי בבעלותה של אגודה שיתופית, קובע בג"ץ כי ככל שתוגש, בחלוף תקופה מסוימת, בקשה למחול על החרמת המבנה, על מנת שניתן יהיה להקימו מחדש – זו תיבחן לאור עקרון המידתיות.

  הצבא הורס את הבית המדובר ב-9.1.2016.
2016
 • 14.2.2016בג"ץ: לעת הזו, די בעדויות השב"כ לביסוס טענת ההרתעה לה טוענת המדינה...
  בפסק דין המאשר את הריסתם של שני בתים בחברון, שבים ומאמצים השופטים פה אחד את עמדת המדינה, לפיה הריסת בתים ננקטת לצרכי הרתעה בלבד ולא כאמצעי עונשי.

  הצבא הורס את הבתים המדוברים ב-23.2.2016.
 • 28.2.2016השופט זילברטל: החלטה על הפעלת הסמכות לפי תקנה 119 מן הראוי שתתקבל רק לאחר שמוּצה הליך איסוף הראיות המינהליות...
  ברוב דעות קובע בג"ץ, כי דריסתו של חייל מג"ב על ידי צעיר פלסטיני היא פיגוע חבלני ולא תאונת דרכים, ומאשר להרוס את בית המשפחה בחברון.
  השופט זילברטל, בדעת מיעוט, קובע כי הצבא לא עשה מאמצים מספקים לאיסוף ראיות העשויות בפוטנציה להאיר את המקרה באור שונה, ומדגיש כי נוכח חומרת האמצעי של הריסת בתים, ראוי לתת משקל גם ל"חסר" הראייתי, שלא הייתה מניעה להשלימו.

  הצבא הורס את הבית ב-8.3.2016.
 • 23.3.2016ברוב דעות מכשיר בג"ץ הריסה עונשית נוספת בחברון. עם זאת, השופטים פוגלמן ומזוז תומכים בעיון מחדש בהלכה הפסוקה, בהרכב מורחב...
  "התחזקתי בדעתי כי ראוי לשוב ולהידרש לשאלות כבדות המשקל הכרוכות בהפעלת הסמכות מכוח תקנה 119", מציין השופט פוגלמן בפסק הדין, "ברם כל עוד ההלכה הפסוקה נותרת על מכונה... איני רואה מנוס במקרה זה מן הקביעה כי אין עילה להתערבותנו...". השופט מזוז, שסובר בדעת מיעוט כי יש לקבל את העתירה, מצטרף גם הוא לקריאה לעיון מחדש, בהרכב מורחב, בסוגיות העקרוניות הנוגעות להפעלתה של התקנה.
  פסק הדין
  הצבא הורס את הבית המדובר ב-31.3.2016.
 • 24.3.2016ברוב דעות מאשר בג"ץ להרוס שלושה בתים בקבטיה: השופט ג'ובראן, בדעת מיעוט, מצטרף לקריאה לעיין מחדש בסוגיית ההריסות העונשיות בהרכב מורחב...
  השופט ג'ובראן מציין, כי לא שוכנע שהחומר החסוי אותו הציגה המדינה במסגרת הדיון בעתירה מעגן באופן מספק את המסקנה, לפיה השימוש באמצעי של הריסת בתים יוצר הרתעה ממשית ואפקטיבית מפני ביצוע פיגועים. "לא די, לגישתי, באפשרות ערטילאית בדבר הצלת חיים כאשר מולה עומדת פגיעה אמיתית, ממשית ומוחשית בזכות לקניין ובכבוד האדם", הוא כותב בפסק הדין.

  הצבא הורס את שלושת הבתים ביום 4.4.2016.

 • 31.3.2016בג"ץ מורה על ביטולו של צו הריסה עונשית בשל היעדר זיקת מגורים מספקת בין החשוד – סטודנט שהתגורר במעונות – לבית הוריו המיועד להריסה...
  ברוב של שני שופטים, ובניגוד לעמדתה של הנשיאה נאור, מקבל בג"ץ את עתירת המוקד להגנת הפרט, להורות לצבא להימנע מהריסת בית מגורים בקראוות בני חסן שבסלפית, בו מתגוררים הוריו ואחיו של סטודנט החשוד במעורבות בפיגוע.
  השופט מזוז קובע, כי מאחר שהחשוד מתגורר זה שלוש שנים במעונות הסטודנטים, לא ניתן לראות בו "תושב" בבית הוריו ומשכך, אין הצבא מוסמך לפעול כנגד בית זה לפי תקנה 119. עוד הוא קובע, כי גם לו ניתן היה לראות בצעיר "תושב" הבית, לא הייתה עומדת ההחלטה בדבר ההריסה במבחני הסבירות והמידתיות, נוכח אי מעורבותה של המשפחה והיעדר כל קשר בין הבית המיועד להריסה לפיגוע המיוחס לבן.
  השופטת ברון, לעומת זאת, מוצאת כי מתקיימת זיקת מגורים בין הצעיר לבית הוריו, אם כי "זיקה מוחלשת", ובוחרת להתמקד בשאלת מעורבותה של המשפחה במעשי הבן, לצורך בחינת מידתיות ההחלטה על הריסת הבית. לדידה, במקרים מסוימים די בידיעה קונסטרוקטיבית – "עצימת עיניים" – של המשפחה, כדי להצדיק את ההריסה; לעתים תצדיק זאת התעלמות של המשפחה מ"נורות אזהרה" כדוגמת התבטאויות ברשתות החברתיות או התרועעות עם אנשים המזוהים עם ארגוני טרור; גם קבלת גמול כספי בגין מעשיו של הבן או תמיכה מילולית בהם עשויה להצדיק את ההריסה. ואולם, זיקת המגורים המוחלשת במקרה הנדון מעידה על כך שאין לייחס לבני המשפחה אפילו ידיעה קונסטרוקטיבית על המעשים המתוכננים. בנסיבות אלה, היא קובעת, ההחלטה להרוס את הבית אינה מידתית ויש לבטלה. הבית ניצל.
 • 3.4.2016בג"ץ קובע כי החלטת הצבא לאטום שלושה בתים בירושלים המזרחית אינה מידתית ויש לבטלה: חומרת האמצעי אינה תואמת את חומרת המעשה המיוחס לנאשמים. אטימת ביתו של נאשם נוסף מקבלת את הכשר בית המשפט...
  בג"ץ מקבל שלוש מתוך ארבע עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט, כנגד החלטת הצבא לאטום את בתיהן של ארבע משפחות מצור באהר, שבניהן מואשמים במעורבות בפיגוע יידוי אבנים בו נהרג אזרח ישראלי.
  בית המשפט קובע, כי אטימת הבית במקרה של הצעיר לו מיוחסת הטלת האבן הינה צעד מידתי, בעוד שאין זה מידתי לנקוט בצעד דומה כלפי בתי המשפחות של שלושת הצעירים האחרים, שחלקם באירוע היה קטן. השופט פוגלמן, בדעת מיעוט, סובר שיש מקום לשקול את צמצום צו האטימה לחדרו של הצעיר בלבד. הוא מסביר, כי למרות שמיוחסת לצעיר הטלת האבן הקוטלת, לא מיוחסת לו "כוונת קטילה", וכן לא הייתה מעורבות של בני המשפחה; מכאן שאטימת הבית כולו אינה יכולה להיחשב מידתית.

  הצבא אוטם את הכניסות לבית המדובר ב-11.4.2016. שלושה בתים ניצלו.

 • 3.4.2016אונר"א: הריסה עונשית של בתים בתחומי מחנות הפליטים של האו"ם בשטחים הכבושים הינה אקט בלתי אנושי המהווה הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי ושל זכויות האדם של פליטים פלסטינים...
  בנייר עמדה שמוגש למדינה במסגרת עתירה לבג"ץ של המוקד להגנת הפרט, מגנה סוכנות האו"ם לפליטים פלסטינים את החלטתה של ישראל להרוס שני בתים במחנה הפליטים קלנדיה.
  בג"ץ מתעלם מעמדה זו ומאשר ביום 14.6.2016 את הריסתם של הבתים המדוברים.
 • 5.4.2016המוקד להגנת הפרט לבג"ץ: הגיעה השעה לבחינה מחודשת, בהרכב מורחב, של חוקיות השימוש בתקנה 119...
  במסגרת עתירה לבג"ץ כנגד צו הריסה עונשית שהוּצא לבית בקבטיה, מבקש המוקד להגנת הפרט לקיים דיון עקרוני בסוגיית ההריסות העונשיות, בהרכב שופטים מורחב. המוקד מדגיש, כי לאחרונה הולכים ורבים ביטויי הסתייגות של שופטי בג"ץ מן השימוש בתקנה 119 – חלקם מבטאים ביקורת מובהקת על מדיניות ההריסות, בעוד שאחרים רואים עצמם כבולים להלכה הנוהגת וחוששים לסטות ממנה, פן יהפוך "בית המשפט" ל"בית שופטים"; הצעידה בתלם ההלכה מחד ושימוש מוגבר בתקנה 119 מאידך מובילים להריסתם של עשרות בתי משפחות.
  מאמר מערכת מעיתון "הארץ", 4 אפריל 2016
 • 10.4.2016שכנים תובעים פיצויים בגין נזקי רכוש ונזקי גוף שנגרמו במהלך ביצוע הריסה עונשית בירושלים המזרחית...
  התביעה – שהוגשה על ידי המוקד להגנת הפרט – מתייחסת לנזקים שנגרמו לחמש דירות במבנה בו שכנה הדירה שנהרסה ולארבע דירות נוספות, במבנים סמוכים, וכן לנזקים נפשיים שנגרמו כתוצאה מהאירוע הטראומטי שהתרחש באישון לילה. המדינה נתבעת על רשלנות, הסגת גבול וגזל, תוך הפרה בוטה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וכללי המשפט הבינלאומי.
 • 12.4.2016הצבא חוזר בו מכוונתו להרוס בית בכפר בית עור א-תחתא, לאחר שהוברר כי מדובר בנכס שכור אותו פינתה משפחת המפגע זה מכבר...
  "לאחר בחינת האמור בכתב ההשגה, החליט המפקד הצבאי כי אין מקום להפעלת הסמכות במקרה דנן", נכתב בתשובה להשגה שהגיש ארגון JLAC בשם בעל הבית. החלטה זו של המפקד הצבאי מבוססת על פסק הדין מיום 12.11.2015, בו נקבע כי הריסת בית שנשכר לטווח קצר מאדם זר, אינה מידתית, ואף לא הוכחה כמרתיעה. הבית ניצל.
 • 12.4.2016בג"ץ מאשר להרוס את בית הוריו של קטין תושב מחנה הפליטים קלנדיה: אבי המשפחה "עצם עיניים" נוכח התנהלותו של הבן...
  בית המשפט קובע, כי החומר המודיעיני שהציגה המדינה "מלמד באופן חד-משמעי על מודעות מצד אבי המשפחה, בזמן אמת, למסוכנות שנשקפה מבנו", ועל כן עומד השימוש בתקנה 119 בדרישות המידתיות.

  הצבא הורס את הבית ב-20.4.2016.
 • 20.4.2016בג"ץ דוחה עתירה כנגד הריסה עונשית ומוציא צו על תנאי בשתי עתירות נוספות: שניים מן החשודים פעלו במעגל השני של מבצעי הפיגוע ועניינם ראוי לעיון נוסף...
  בית המשפט קובע, כי הרחבת השימוש בתקנה 119 גם כלפי מי שאינם נמנים עם מעגל המבצעים הישירים של פיגוע, אינה עניין של מה בכך, והיא מצריכה בחינת הדברים לעומקם – הן במישור התשתית העובדתית, הן במישור המידתיות.
  השופטת ברון, בדעת מיעוט, סוברת כי יש להוציא צו על תנאי בכל שלוש העתירות, שכן באף אחת מהן לא טענה המדינה למעורבות, אף לא לידיעה, של מי ממשפחות החשודים במעשים המיוחסים לבן משפחתם.

  צו ההריסה שאושר על ידי בג"ץ מוּצא לפועל ביום 3.5.2016.
 • 2.5.2016בג"ץ דוחה את בקשת המוקד לדיון עקרוני בהרכב מורחב בסוגיית ההריסות העונשיות...
  "לא שוכנעתי כי כיום קיים חוסר יציבות בפסיקה במידה כזו המצדיקה את הרחבת ההרכב", כותבת הנשיאה נאור בהחלטה.
 • 30.6.2016המוקד להגנת הפרט: הנוהג למדוד ולמפות בתי פלסטינים ללא כוונה להפעיל את תקנה 119 אינו אלא אמצעי להטלת אימה על חפים מפשע; על הצבא לחדול ממנו לאלתר...
 • 24.7.2016בג"ץ: עקרון המידתיות מחייב להימנע מהריסת בית בשלמותו במקרים בהם ניתן "להבחין יפה" בין החלק בבית ששימש למגוריו של מבצע פיגוע לבין החלקים המשמשים למגורי משפחתו...
  בפסק דין המאשר פה אחד שני צווי הריסה עונשית – אחד מהם באופן חלקי – מדגיש בית המשפט, כי "יש להקפיד על עקרונות הסבירות והמידתיות גם כאשר מדובר בפיגוע חמור ורצחני".

  הצבא הורס את הבתים המדוברים ב-4.8.2016.
 • 27.9.2016בפסק דין המבטל צו הריסה עונשית ומאשר צו נוסף, קובע בג"ץ: ניתן להפעיל את תקנה 119 כלפי מעורבים "עקיפים" בפיגוע, אם למעשיהם הייתה השפעה מכרעת על "התממשות הפיגוע"...
  ביום 20.4.2016 הוציא בג"ץ צווים על תנאי בשתי עתירות שהגיש המוקד להגנת הפרט, כנגד צווי הריסה עונשית שהוצאו לשני בתים בשכם. המדינה נדרשה לנמק את עמדתה, לפיה ההחלטה להרוס את הבתים הינה מידתית, וכן להבהיר את טיב הראיות המינהליות כנגד החשודים, שפעלו במעגל השני של המעורבים בפיגוע.
  בעניינו של אחד החשודים, קובע בית המשפט פה אחד, כי המדינה לא הניחה תשתית ראייתית מספקת לשם הפעלת תקנה 119, ומורה על ביטולו של צו ההריסה.
  בעניינו של החשוד האחר, שהודה במסגרת ההליך הפלילי במעשים שיוחסו לו, קובע בית המשפט ברוב דעות, כי מעורבותו בפיגוע הייתה מרכזית ומשמעותית, וכי מעשיו נמצאו "ברף החומרה הגבוה", שדי בו כדי לאפשר את הפעלת הסמכות מכוח תקנה 119. השופטת ברון, בדעת מיעוט, סוברת כי יש לבטל את צו ההריסה גם במקרה זה, לאור העובדה שהמשפחה לא הייתה מעורבת במעשי החשוד – לא במישרין, לא בעקיפין ולא באופן קונסטרוקטיבי. בנסיבות אלה, היא מדגישה, "הריסת הבית מהווה פגיעה בלתי מידתית בזכויות אדם חוקתיות מן המעלה הראשונה".
  פסק הדין


  צו ההריסה שאושר על ידי בג"ץ מוּצא לפועל ביום 11.10.2016. הבית הנוסף ניצל.
 • 1.11.2016בג"ץ מאשר לאטום את חדרו של צעיר תושב חרבת רקעה: למרות שלא השתתף בפיגוע עצמו, יש "לראותו כמי שפעל במעגל הראשון"...
  בית המשפט דוחה את טענת המוקד, לפיה מידת מעורבותו של הצעיר בהוצאת הפיגוע אל הפועל אינה מצדיקה את הפעלת תקנה 119, ומוצא כי הוא היה "שותף מלא ומשמעותי" למעשים. עוד נקבע, כי צו ההריסה הוא מידתי, שכן הוא נוגע רק לחדר בו התגורר הצעיר, וכן נוכח החלטת הצבא – בעקבות השגת המוקד – לאטום את החדר בבטון תחת הריסתו.

  הצבא אוטם את החדר ביום 10.11.2016.
 • 14.11.2016הצבא מודיע על כוונתו לאכוף מחדש צו החרמה והריסה לבית שנהרס על ידו בנובמבר 2015: "לאחר בירור מצב המבנה... עלה כי נערכה בו בניה, בקומה המיוחסת למחבל ואשר הוחרמה בידי המפקד הצבאי לשם הריסתה"...
  ביום 16.11.2015 הרס הצבא, באישור בג"ץ (פסק דין מיום 12.11.2015), את הקומה העליונה בבניין תלת קומתי במחנה הפליטים קלנדיה, בה התגורר תושב המחנה שביצע פיגוע מספר חודשים קודם לכן. חרף חוות דעת הנדסית שהציג המוקד להגנת הפרט בעתירתו לבג"ץ, לפיה תכנית ההריסה עלולה להסב נזק כבד לקומות התחתונות בבניין ולמבנים הסמוכים, בחר הצבא לבצע את ההריסה באמצעות פיצוץ. כתוצאה מכך, ניזוקו הקומות התחתונות בבניין והפכו לבלתי ראויות למגורים, עד כי ביום 19.11.2015 נאלצה הרשות הפלסטינית להרוס את המבנה כליל, לאור הסכנה המיידית שנשקפה ממנו. לאחר זמן מה בנו בעלי הנכס חלק מן המבנה מחדש – ללא הקומה ההרוסה ובתיאום עם הצבא.
  ביום 12.11.2016 מתפרצים חיילים באישון לילה לבית המשפחה ומצלמים את המבנה. יומיים לאחר מכן מודיע הצבא, כי גילה "חריגה מהוראות הצו", ודורש מהמשפחה להרוס בתוך 48 שעות את "הבניה החורגת והאסורה", אחרת יהרוס אותה הצבא. נכון לסוף דצמבר 2016, עתירה שהגיש המוקד כנגד החלטת הצבא עודה תלויה ועומדת. בקשה לצו מחילה על החרמת הקומה המדוברת נדחתה על ידי הצבא ביום 15.12.2016.

 • 21.11.2016בג"ץ למדינה: יש לנסח אמות מידה אפשריות להריסת בתיהם של יהודים שביצעו פיגועים כלפי פלסטינים...
  בעקבות דיון בעתירת משפחה פלסטינית, הדורשת להרוס את בתיהם של שלושה יהודים ששרפו למוות את בנה, מבקש בית המשפט מהמדינה להידרש, במסגרת הודעה משלימה, לשאלה "האם הרתעת יהודים מפגעים – ולו גם במספרים קטנים – על ידי השימוש בתקנה [119], לא תועיל למניעת פיגועים כלפי פלסטינים". זאת, לאחר שבדיון מתח השופט הנדל ביקורת על התנהלותה המפלה של המדינה בנושא הריסות הבתים העונשיות, והעיר כי "אם מדובר בפיקוח נפש – מה לי אם זה ערבי, מה לי אם זה יהודי". עוד מבקשים השופטים את התייחסות המדינה לקריטריונים אפשריים להחלטה האם להפעיל את האמצעי של הריסת בתים כלפי מפגעים יהודים.
 • 18.12.2016בג"ץ מאשר להרוס דירה בבניין רב קומות בירושלים המזרחית: "לא היתה זו הפעם הראשונה שהמחבל נקט במעשי אלימות, משפחתו ידעה, הכירה – ותמכה"...
  בית המשפט קובע, כי בנסיבות המקרה הפגיעה בבני המשפחה "הכרחית", ודוחה פה אחד את עתירת המוקד להגנת הפרט כנגד צו ההריסה.

  ביום 22.12.2016 הורס הצבא את המחיצות הפנימיות של הדירה ואוטם את פתחיה.
2017
 • נכון להיוםישראל ממשיכה במדיניות השרירותית של הריסת בתים עונשית, המשתנה מעת לעת והמנוגדת לכללי המשפט הבינלאומי...
  למן חידוש הפרקטיקה של הריסות הבתים העונשיות ביולי 2014 ועד סוף דצמבר 2016, הורס הצבא 35 בתי מגורים בגדה המערבית (11 בצפון הגדה, 18 בדרום הגדה ו-6 בירושלים המזרחית) ואוטם 7 בתי מגורים (3 בדרום הגדה ו-4 בירושלים המזרחית).
  בעקבות עתירות המוקד להגנת הפרט, מבטל בג"ץ בתקופה האמורה 7 צווים להריסה עונשית; בכל המקרים הללו נסובה הביקורת השיפוטית על סוגיית המידתיות.
  שופטי בג"ץ אמנם מכירים בכך שמדיניות הריסת הבתים מעלה "שאלות קשות" ברמה החוקתית והמוסרית, אך עודם נמנעים מלדון בשאלות אלה, בתואנה שההלכה הפסוקה בנושא מחייבת ולא ניתן לסטות ממנה, כל עוד לא חל שינוי ב"אקלים המשפטי". יוצא הדופן במובן זה הוא השופט מזוז, שפעמיים בדעת מיעוט (בעניין עליוה ובעניין אבו ג'מל) קורא תיגר על נכונות ההלכות הקיימות בנושא חוקיותה של המדיניות ועומד על הצורך לערוך בחינה חוזרת של השימוש בתקנה 119.

 

בחר ציר זמן  :  


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב